Vår roll i samhället

Respekt för mänskliga rättigheter

Genom hela vår affärsverksamhet respekterar vi de mänskliga rättigheterna för våra anställda, affärspartners och deras anställda samt de samhällen där vi är verksamma.

Vad innebär detta för JTI?

Mänskliga rättigheter är universella normer som gäller i lika hög grad för alla människor, oavsett var de befinner sig i världen, och omfattar bland annat lika möjligheter, arbetsstandarder, yttrandefrihet och privatliv.

Vi ger alla medarbetare tydlig information om mänskliga rättigheter och genomför konsekvensbedömningar för att identifiera och mildra potentiella frågor som rör mänskliga rättigheter.

Vi samarbetar med internationella organisationer, icke-statliga organisationer och privata företag för att förbättra situationer där de mänskliga rättigheterna kan vara i riskzonen. Vi vidtar särskilda försiktighetsåtgärder för att minska risken för barnarbete i vår verksamhet och arbetar för att eliminera barnarbete i samhällen där det är en kulturellt accepterad praxis.

Vad betyder det för mig som anställd?

Jag förväntar mig att JTI respekterar mina mänskliga rättigheter. Om jag är bekymrad över en potentiell kränkning av mina eller mina kollegors mänskliga rättigheter, så säger jag till.

Om jag är chef är jag skyldig att se till att rättigheterna för de anställda i mitt team respekteras. Jag hanterar alla frågor som tas upp av en anställd i linje med riktlinjerna för chefer.

Vad innebär detta för våra affärspartners?

Alla affärspartners förväntas införa och upprätthålla standarder för arbete och arbetsförhållanden som följer alla tillämpliga lokala lagar och internationella konventioner.

Vilka situationer kan detta gälla?

Här är några exempel på situationer som kan leda till frågor:

  • När jag var på en tobaksfarm såg jag ett barn som bar en tung tobakslast.
  • En oberoende icke-statlig organisation hävdar att arbetarna hos en tobaksodlare inte bär personlig skyddsutrustning under arbetet.
  • Jag fick höra att en kollega ombads att arbeta på helgerna utan att HR informerades.
  • En kollega har vägrats rätten att gå med i en fackförening av sin chef.

Ta reda på mer