หน้าที่ทางสังคมของเรา

การรับรองการแข่งขันที่เป็นธรรม

เรามีพันธสัญญาที่จะแข่งขันอย่างเป็นธรรมในทุกตลาดและปฏิบัติตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้าทุกประการ

เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับเจทีไออย่างไร?

พฤติกรรมใดก็ตามที่มีวัตถุประสงค์ หรือส่งผลกระทบในการบิดเบือนการแข่งขันที่เป็นธรรมหมายถึง การต่อต้านการแข่งขันทางการค้า

การไม่เคารพกฎกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม แม้จะโดยไม่ได้ตั้งใจอาจส่งผลให้เกิดการลงโทษอย่างร้ายแรงต่อเจทีไอและพนักงาน

เราทำกิจกรรมหรือวางแผนกลยุทธ์ทางการค้าของเราเอง โดยไม่นำคู่แข่งมาเป็นปัจจัย เราเคารพลูกค้าของเราต่อการมีอิสระในการตัดสินใจทางธุรกิจของเขาเอง ทั้งต่อทางลูกค้าของเขาและต่อการแข่งขันทางการค้าในตลาด

เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับเรา ในฐานะที่เป็นพนักงานอย่างไร?

เรามีหน้าที่ต้องรู้กฎกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม และตระหนักถึงข้อจำกัดที่กำหนดไว้

ทุกกิจกรรมทางการค้า เราวางแผนกลยุทธ์ทางการค้าของเราเอง โดยไม่นำคู่แข่งมาเป็นปัจจัย เราตัดสินใจบนพื้นฐานของผลประโยชน์ของเจทีไอเท่านั้น และโดยปราศจากการให้คำปรึกษา การประสานงานหรือการตกลงกับคู่แข่ง และการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ละเอียดอ่อนในเชิงแข่งขัน

เรารับรองว่า ลูกค้าสามารถตัดสินใจทางธุรกิจได้ โดยอิสระเสมอในด้านของวิธีการปฎิบัติต่อลูกค้าของเขา และวิธีการในการแข่งขันทางการค้าในตลาด

เราจัดการ และสื่อสารข้อมูลการแข่งขันทางการค้าที่ละเอียดอ่อนด้วยความระมัดระวัง และรับรองได้ว่ามีการป้องกันและดูแลรักษาต่อความปลอดภัยของข้อมูล

หากเรามีข้อสงสัยว่า มีกิจกรรมต่อต้านการแข่งขันทางค้าในพื้นที่ธุรกิจของเรา หรือหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายการแข่งขันทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับงานของเรา เราควรปรึกษากับสมาชิกฝ่ายกฎหมายโดยทันที

เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับ หุ้นส่วนทางธุรกิจของเราอย่างไร?

หุ้นส่วนทางธุรกิจรวมทั้งที่ปรึกษาและผู้จัดหาข้อมูลมีหน้าที่ ในการทำความคุ้นเคยกับกฎหมายการแข่งขันทางการค้า และรักษาความลับของข้อมูลการแข่งขันทางการค้าที่ละเอียดอ่อน

ข้อควรจำ

  • เมื่อติดต่อกับบุคคลให้ปฏิบัติด้วยความระมัดระวังทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น การสนทนาแบบต่อหน้า จดหมายอีเล็กทรอนิกส์ ข้อความที่เป็นลายลักอักษรหรือการบันทึกข้อตกลง
  • การประชุมกับสมาคมการค้าโดยใช้มาตรฐานในการปฏิบัติเช่นเดียวกับการประชุมกับคู่แข่ง
  • เก็บบันทึกข้อมูลที่ได้ระหว่างการประชุมกับคู่แข่ง สมาคมการค้าหรืออุตสาหกรรมให้ชัดเจน

ค้นหาเพิ่มเติม