หน้าที่ทางสังคมของเรา

การปกป้องสิ่งแวดล้อม

ธุรกิจเราต้องพึ่งพาอาศัยห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน ซึ่งรวมไปถึงองค์ประกอบทางการเกษตรจำนวนมาก เรามีพันสัญญาที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการดำเนินงานของเรา และอนุรักษ์ทรัพยากรเพื่อคนรุ่นถัดไป

เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับเจทีไออย่างไร?

เรามีความตั้งใจ ในการบริหารความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม และมีพันธสัญญาในการพัฒนา และเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสเกี่ยวกับ ผลการปฏิบัติงานของเรา

ธุรกิจและห่วงโซ่อุปทานของเราเผชิญต่อภัยคุกคามจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติที่น้อยลง การขาดแคลนน้ำ และการทำลายระบบนิเวศที่สำคัญ

เรามีพันธสัญญาที่จะลดการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของเรา ผ่านโปรแกรมการลดการปล่อยก๊าซและการลงทุนในพลังงานทดแทน นอกจากนี้เรายังมุ่งเน้นในการลดการใช้น้ำ และลดการปล่อยของเสียจากการดำเนินงานของเรา ซึ่งรวมถึงการลงทุนในโปรแกมการฝึกอบรม การรับรู้และการอนุรักษ์ทรัพยากร

เราประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมในห่วงโซ่อุปทาน และนำวิธีการแบบบูรณาการเพื่อลดความเสี่ยงเหล่านี้ ผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยการร่วมมือกับผู้จัดหาวัตถุดิบ ผู้ปลูกใบยาสูบและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับเรา ในฐานะที่เป็นพนักงานอย่างไร?

เรามุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบที่เกิดจากการใช้พลังงาน น้ำและวัสดุที่ใช้ในการทำงานของเรา เราจะคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม หากมีการตัดสินใจทางธุรกิจ หากเราไม่แน่ใจว่าการตัดสินใจของเรานั้น จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่ เราจะแจ้งไปยังตัวแทน EHS ส่วนท้องถิ่นของเรา

ในฐานะที่เป็นหัวหน้างาน เรามีหน้าที่สนับสนุนทีมงานของเราต่อพฤติกรรมที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีการปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมตามขั้นตอน เราจะมีส่วนร่วมในโปรแกรมที่มุ่งมั่นพัฒนาประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อม

เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับ หุ้นส่วนทางธุรกิจของเราอย่างไร?

เราคาดหวังต่อหุ้นส่วนทางธุรกิจ ในการควบคุมการบริหารงานที่เหมาะสม ในการลดความเสี่ยง และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ เราสนับสนุนให้หุ้นส่วนทางธุรกิจทำงานร่วมกับเรา เพื่อแยกแยะและรับมือกับความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมในห่วงโซ่อุปทาน

เราจะสามารถเช่วยเหลือเพิ่มเติมได้อย่างไร?

  • แยกแยะและให้คำแนะนำต่อโอกาสในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นทางด้านทรัพยากร วัสดุหรือของเสีย
  • ใช้พลังงานและน้ำอย่างมีความรับผิดชอบและปิดเครื่องเมื่อไม่จำเป็น
  • มีส่วนร่วมในโครงการด้านสิ่งแวดล้อมส่วนท้องถิ่น
  • ส่งโครงการด้านสิ่งแวดล้อมที่เราได้มีส่วนร่วมเพื่อร่วมชิงรางวัลการพัฒนาที่ยั่งยืนประจำปีของเจทีไอ

ค้นหาเพิ่มเติม