หน้าที่ทางสังคมของเรา

การเคารพสิทธิมนุษยชน

ตลอดการดำเนินธุรกิจของเรา เราเคารพในสิทธิมนุษยชนของพนักงาน หุ้นส่วนทางธุรกิจ คนงานและชุมชนที่เราดำเนินงาน

เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับเจทีไออย่างไร?

สิทธิมนุษยชนเป็นบรรทัดฐานสากลที่ใช้กันอย่างเท่าเทียมกับทุกคน โดยไม่คำนึงถึงว่าบุคคลนั้นอยู่ที่ใดบนโลก ซึ่งครอบคลุมถึงหัวข้ออื่นได้แก่ โอกาสที่เท่าเทียมกัน มาตรฐานแรงงาน เสรีภาพในการพูดและความเป็นส่วนตัว

เราให้ข้อมูลสิทธิมนุษยชนที่ชัดเจนต่อพนักงานทุกคน และเราทำการประเมินผลกระทบ เพื่อแยกแยะ และลดประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนที่อาจเกิดขึ้น

เราร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ องค์กรพัฒนาเอกชน และบริษัทเอกชน ในการปรับปรุงสถานการณ์ที่อาจมีความเสี่ยงต่อด้านสิทธิมนุษยชน เราใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ ในการลดความเสี่ยงของการใช้แรงงานเด็กที่เราดำเนินงาน และพยายามที่จะกำจัดแรงงานเด็กในชุมชนที่มีวัฒนธรรมการปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับ ในเรื่องเหล่านี้

เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับเรา ในฐานะที่เป็นพนักงานอย่างไร ?

เราคาดหวังให้เจทีไอเคารพในสิทธิมนุษยชนของเรา หากเรามีประเด็นปัญหาที่อาจเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อเราหรือเพื่อนร่วมงาน เราจะร้องเรียนเรื่องดังกล่าว

ถ้าเราเป็นหัวหน้างาน เรามีหน้าที่ที่จะตรวจสอบให้แน่ใจว่า สิทธิของพนักงานในฝ่ายเราได้รับการคุ้มครอง เราจะรับมือกับทุกประเด็นปัญหาที่เปิดเผยโดยพนักงาน ให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติตามคู่มือสำหรับหัวหน้างาน

เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับ หุ้นส่วนทางธุรกิจของเราอย่างไร?

หุ้นส่วนทางธุรกิจทุกรายจะต้องใช้ และรักษามาตรฐานต่อวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับแรงงานและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้สอดคล้องกับกฎหมายท้องถิ่นและข้อตกลงระหว่างประเทศ

เรื่องดังกล่าวจะใช้กับสถานการณ์ใดบ้าง?

ด้านล่างนี้คือตัวอย่างของสถานการณ์ที่อาจนำไปสู่ประเด็นปัญหา

  • ในขณะที่อยู่ในไร่ยาสูบ เราสังเกตเห็นเด็กกำลังแบกยาสูบเป็นจำนวนมาก
  • องค์กรอิสระเอ็นจีโอ อ้างว่าแรงงานที่ทำงานให้กับเกษตรกรผู้ปลูกใบยาทำงานโดยไม่มีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล
  • เราได้ยินเพื่อนร่วมงานถูกขอให้ทำงานในวันหยุดสุดสัปดาห์โดยที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลไม่ได้รับการแจ้งให้ทราบ
  • เพื่อนร่วมงานได้รับการปฏิเสธสิทธิเข้าร่วมสหภาพแรงงานโดยหัวหน้างานของเขา

ค้นหาเพิ่มเติม