ကြ်ႏု္ပ္တို႔ CCO ၏ အမွာစကား

လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားခင္ဗ်ား

JTI ၏ လုပ္ငန္းက်င့္၀တ္ (ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္မႈ) မွ ႀကိဳဆိုပါသည္။ လုပ္ငန္းက်င့္၀တ္ကို မြမ္းမံျပင္ဆင္ထားၿပီးျဖစ္ၿပီး အြန္လိုင္းမွ အလြယ္တကူရယူႏုိင္သလို မိုဘုိင္းကိရိယာမ်ားျဖင့္လည္း ဖတ္႐ႈႏုိင္ၿပီျဖစ္ပါသည္။
လုပ္ငန္းက်င့္၀တ္သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔တစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္အဓိပၸာယ္ရွိပါသည္။ လုပ္ငန္းက်င့္၀တ္ဆိုသည္မွာ မိမိတို႔ကုမၸဏီသည္ မည္သို႔ေသာ ကုမၸဏီမ်ဳိးျဖစ္သည္ဆိုျခင္းႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလံုး သႏၷိ႒ာန္ျပဳထားေသာ က်င့္၀တ္ပိုင္းဆုိင္ရာ စံႏႈန္းမ်ားကို အနက္ဖြင့္ဆိုေပးမႈတစ္ခုျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕အတြက္ေတာ့ လုပ္ငန္းက်င့္ဝတ္သည္ အေျခအေနအရပ္ရပ္တြင္ မည္သို႔မည္ပံုလုပ္ေဆာင္ရမည္ကို ဆံုးျဖတ္ရာတြင္ ကူညီေပးသည့္ လမ္းညႊန္တစ္ခု သဖြယ္ျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ေတာ့ လုပ္ငန္းက်င့္၀တ္သည္ ဤကုမၸဏီတြင္ ၃၅ ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာေအာင္ ဂုဏ္ယူဝ့ံၾကြားစြာ လုပ္ကိုင္ခဲ့သည့္ အေၾကာင္းရင္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။
လုပ္ငန္းက်င့္၀တ္၏ အႏွစ္သာရတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား၊ ထုတ္ကုန္မ်ား၊ လုပ္ငန္းဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတြင္းရွိ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အခန္းက႑ဆိုေသာ အဓိက နယ္ပယ္ႀကီးေလးခု အေပၚ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ သႏၷိ႒ာန္မ်ားကို အႏွစ္ခ်ဳပ္ေဖာ္ျပထားသည္။ ကုမၸဏီ၊ လုပ္ငန္း (သို႔) ေစ်းကြက္တြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ၏ အဆင့္မည္သည့္ေနရာတြင္ ရွိသည္ျဖစ္္ေစ၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔တစ္ဦးခ်င္းစီထံမွ ဘယ္အရာကို ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္ကို လုပ္ငန္းက်င့္၀တ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ သင့္လမ္းညႊန္ (Your Guide) က သင့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရာတြင္ မရွင္းလင္းေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ သင့္အား မွန္ကန္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ႏိုင္ရန္ကူညီေပးႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။
လိုင္းမန္ေနဂ်ာအားလံုး စံနမူနာအေနျဖင့္ ဦးေဆာင္ၾကၿပီး ၄င္းတို႔၏ အဖြဲ႕မ်ားအတြင္း က်င့္၀တ္ႏွင့္ညီေသာ ျပဳမူေဆာင္ရြက္မႈမ်ဳိး ျမွင့္တင္ေပးၾကရန္ တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္လိုပါသည္။ ၀န္ထမ္းမ်ားအားလည္း နားလည္မႈကို ျမွင့္တင္ေပးႏိုင္ၿပီး ပြင့္လင္းစြာေဖာ္ထုတ္ေဆြးေႏြးႏိုင္ေသာ ပတ္၀န္း က်င္မ်ဳိး ဖန္တီးေပးရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားပါသည္။ ယင္းမွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရည္မွန္းခ်က္မ်ား အထေျမာက္ေစရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကတိကဝတ္ျပဳထားသည့္အတုိင္း “မွန္ကန္စြာ” လုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ JTI ၏ စစ္မွန္ေသာစိတ္ဓာတ္ကိုထိန္းသိမ္း၊ အားျဖည့္ေပးရန္ ေသခ်ာေစပါသည္။
လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား၊ မိတ္ဖက္မ်ား (သို႔) ကုန္ပစၥည္းေထာက္ပံ့သူမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ဤက်င့္၀တ္နီတိကိုလက္ကိုင္ထားပါ။ လုပ္ငန္းက်င့္ ၀တ္အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးပါ။ နားလည္ေအာင္လုပ္ပါ။ အေရးအပါအဆံုးမွာ က်င့္၀တ္ျဖင့္ ေနထုိင္ပါ။ ေန႔ရက္တုိင္းအတြက္ ရည္ရြယ္ပါသည္။

တစ္သင္းတစ္ဖြဲ႕ ၊ က်င့္၀တ္တစ္ခု၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေအာင္ျမင္မႈ


Howard Parks
Senior Vice President Human Resources and Chief Compliance Officer

“လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား၊ မိတ္ဖက္မ်ား သို႔မဟုတ္ ကုန္ပစၥည္းေထာက္ပံ့သူမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ ဤ က်င့္၀တ္နီတိကို လက္ကိုင္ထားပါ။ လုပ္ငန္းက်င့္၀တ္ အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးပါ။ နားလည္ေအာင္လုပ္ပါ။ အေရးအပါအဆံုးမွာ က်င့္၀တ္ျဖင့္ ေနထုိင္ပါ။ ေန႔ရက္တုိင္းအတြက္ ရည္ရြယ္ပါသည္။”

ေရွ႕သို႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အလုပ္အမႈေဆာင္အရာ႐ွိခ်ဳပ္ထံမွ မိတ္ဆက္စကား
ဆက္ရန္။ လုပ္ငန္းက်င့္၀တ္အေၾကာင္း