Tungkol sa Code na ito

Pinatatakbo ang ating kompanya sa ilalim ng pinakamataas na pamantayan ng ethical behavior at inaasahan ang lahat ng empleyado, business partners, at bawat taong kumakatawan sa atin sa buong mundo na matamo ang mga pamantayang ito. Ang pagsasagawa nito ay kritikal sa pagtataguyod ng ating reputasyon bilang isang responsableng kompanya at pagsisigurado ng ating patuloy na tagumpay sa negosyo.

Ang ating Code of Conduct ay naaangkop sa lahat ng mga indibidwal sa buong mundo na nasa empleyo ng anumang institusyong nabibilang sa JTI, tulad ng temporary personnel, kahit na hindi direktang empleyado ng JTI.
Ang mga pamantayang nakabalangkas sa ating Code ay hindi limitado sa mga nakasaad dito. Hindi nila pinapalitan ang mga lokal na batas o mga gabay sa operasyon ng JTI, mga polisiya at mga pamamaraan. Kung ang isang pamantayan sa ating Code ay naiiba mula sa mga naaayong batas, masusunod ang mas mahigpit na pamantayan. Subalit, hindi ka kailanman dapat na lumabag sa mga naaangkop na batas.
Ang pagkabigong sumunod sa Code of Conduct ng JTI, ating mga legal na obligasyon o mga gabay sa operasyon, at mga polisiya at pamamaraan, ay maaaring magresulta sa disciplinary measures.
Nais nating makipagnegosyo sa mga partners na may parehong pinahahalagahan at may malinaw na paninindigan na sundin ang mga pamantayan na nakabalangkas sa ating Code.

Para sa bawat seksiyon ng Code na ito, naglaan ng mga link para sa karagdagang sanggunian, kabilang ang:

Sino ang dapat kausapin kung mayroon kang tanong o pag-aalala.
Mga reference at link sa naaangkop na mga polisiya at pamamaraan.
Mga link sa iba pang resources, na available sa JTI intranet o sa internet.
Mga link sa mga nauugnay na seksiyon na napapaloob sa Code na ito.

Habang maaaring magsagawa ng mga pagsasalin sa lokal na wika, ang orihinal na bersiyon sa Ingles ay mananatiling opisyal na bersiyon.

Ang bersiyong ito ng Code, epektibo ng Hunyo 2018, ay pinapalitan ang lahat ng naunang mga printed at electronic na mga bersiyon. Ang Code ay pana-panahong susuriin at babaguhin.

Bumalik Pambungad mula sa ating CCO
Susunod Ang iyong tungkulin bilang isang line manager