Ang ating mga produkto

Pagtiyak ng kalidad ng produkto

Ipinagmamalaki natin ang ating pang-internasyonal na operasyon sa paggawa, na patuloy na naaabot ang mga pamantayan sa kalidad at inaasahan ng mga mamimili sa JTI.

Anong ibig sabihin nito para sa JTI?

Gumagawa tayo ng mga produktong naaayon sa mahigpit na mga pamantayaan gamit ang kalidad na tabako at di-tabako na mga materyal mula sa mga pinagkakatiwalaang sources.

Ang kalidad ay sinisigurado sa lahat ng hakbang ng paghahanap, paggawa, pag-iimbak, pagpapakalat, at serbisyo sa customer, na ganap na sumusunod sa mga pang-regulasyon at pang-legal na kinakailangan.

Anong ibig sabihin sa akin nito bilang isang empleyado?

Palagi akong sumusunod sa mga pamantayan at pamamaraan sa Kalidad ng Produkto ng JTI, sa kahit anong panahon at mga hadlang sa pagmamay-ari.

Sinisigurado ko na ganito rin ang gagawin ng sinumang business partner na makakatrabaho ko.

Anong ibig sabihin nito para sa ating business partners?

Inaasahan natin ang ating business partners na sumunod sa mga naaangkop na batas, Mga Pamantayan sa Supplier ng JTI, pamantayan sa kalidad ng materyal, at mga kasunduan sa serbisyo. Kinakailangan silang bukas sa lahat ng oras na masiyasat ang kanilang mga paninda at serbisyo kapag hiniling ng JTI.

Saang mga sitwasyon ito magagamit?

Saang mga sitwasyon ito magagamit?

  • Ang isang distributor ay nagsabi sa akin na ang revenue tax stamp ay nawawala mula sa mga pambentang produkto.
  • Ang ilang pakete ng sigarilyo ay naglalaman ng mga tatak na iba sa mga naka-print sa karton.
  • Ang isang customer ay nag-report na ang mga pakete ng sigarilyo ay dumating nang may sira ang mga selyo at nag-aalala na maaaring nagalaw na ang mga ito.

Tuklasin