Ang ating mga produkto

Pakikipag-ugnayan sa business partners

Ang ating business partners ay kritikal para sa ating tagumpay. Sila ay maingat na pinili gamit ang mga batayan kabilang ang pagsunod sa mga batas at regulasyon, integridad sa negosyo, kalidad, kalusugan at kaligtasan, mga karapatang-pantao, mga pamantayan sa pagtatrabaho, at pangkalikasang pangangasiwa.

Anong ibig sabihin nito para sa JTI?

Ang ating business partners ay kinabibilangan ng ating mga kliyente, supplier, grower, mga leaf merchant, mga distributor, at anumang iba pang partido kung saan mayroon taong komersiyal na ugnayan.

Ang hindi etikal na pag-uugali ng alinman sa ating business partners ay maaaring makaapekto sa ating reputasyon. Nagpupursigi tayong makipagtrabaho sa ating mga kasosoyo na pinahahalagahan ang ating matataas na etikal na pamantayan.

Kinakailangan ng lahat ng mga supplier na makapasa sa mga Supplier Standard ng JTI at sesertipikahan namin ang pangunahing mga supplier batay sa mga pamantayang ito
Ang programang JTI Agricultural Labor Practices (‘ALP’) ay nakatuon sa pagpapabuti ng mga gawi para sa mga manggagawa sa ating operasyon para sa mga grower at leaf merchant, na sumasaklaw sa mga paksa tulad ng mga karapatan ng mga manggagawa, kalusugan at kaligtasan, at child labor.

Nagsasagawa tayo ng mga angkop na paraan para matiyak na ang lahat ng business partners na bumibili o nag-aasikaso ng ating mga produkto sa tabako ay napapanatili ang reputasyon ng pagiging tapat at may integridad.

Anong ibig sabihin sa akin nito bilang isang empleyado?

Sinusuportahan ko ang mga pagsusumikap ng JTI upang mapanatili ang matataas nitong pamantayan sa lahat ng ating supply chain, sa pamamagitan ng pagpapanatili ng matatag na ugnayan sa ating mga kasosyo sa negosyo na nabuo sa pagkakaroon ng malinaw na mga ekspektasyon at respeto sa bawat isa.

Anong ibig sabihin nito para sa ating business partners?

Inaasahan natin ang ating business partners na igalang ang batas, itaguyod ang mga etikal na gawi sa negosyo, at pairalin ang ating mataas na pamantayan.

Ang lahat ng mga grower at leaf merchant na nagsu-supply ng tabako sa JTI ay hinihikayat na pairalin ang ating Agricultural Labor Practices (‘ALP’) at maaaring makapagbigay ng suporta ang JTI sa implementasyon ng mga programang ALP.

Pagsasagawa ng Agricultural Labor Practices

Sa panahon ng pagpapatubo, ang isa sa ating mga eksperto sa pagsasaka ay regular na bumisita sa isang magsasaka. Sa isa sa kanyang mga pagbisita, napansin niya na ang naturang magsasaka ay naglalagay ng mga crop protection agent (kilala rin bilang ‘mga CPA’) nang walang suot na pansariling proteksyong kagamitan na ibinigay ng JTI. Ipinaliwanag ng eksperto ang mga panganib sa kalusugan at kaligtasan na may kaugnayan sa paggamit ng mga CPA at kung paano makatutulong ang kagamitan na mabigyan siya ng proteksiyon. Inimbitahan niya ang magsasaka na makilahok sa isang sesyon sa pagsasanay tungkol sa pamamahala ng CPA sa kanyang lugar, na isinagawa sa ating tulong. Sa susunod na CPA application period, masaya ang ating ekspertong makita ang magsasaka na nakasuot ng pamprotektang kagamitan.

Tuklasin