Ang ating mga produkto

Responsableng pagbebenta ng ating mga produkto

Nakatuon tayo sa responsableng pagbebenta ng ating mga produkto sa mga adult smokers.

Anong ibig sabihin nito para sa JTI?

Itinuturing nating seryoso ang responsibilidad na ito at ganap na sumusunod sa lahat ng kaugnay na regulasyon at sa Mga Prinsipyo sa Global Tobacco Marketing ng JT Group.

Hindi natin ibinibenta ang ating mga produkto sa mga menor de edad. Hindi natin hinihikayat ang sinuman na manigarilyo, at hindi rin sinusubukang pigilan ang mga maninigarilyo mula sa pagtigil. Ibinebenta natin ang ating mga produkto sa adult smokers upang mapanatili ang pagiging tapat sa brand at para mahikayat ang adult smokers ng kalabang brands na lumipat sa ating mga produkto.

Naniniwala tayo na dapat na maipaalam nang wasto sa adult smokers ang tungkol sa mga panganib sa kalusugan nito bago sila magpasyang manigarilyo.

Anong ibig sabihin sa akin nito bilang isang empleyado?

Kung ako ay kabilang sa mga gawain sa Marketing at Sales (‘M&S’), ako ay responsable sa pagiging maalam ko sa mga polisiya, gabay, at mga pamamaraan ng M&S, pati na rin ang lahat ng naaangkop na mga legal na kinakailangan at ang Mga Prinsipyo sa Global Tobacco Marketing ng JT Group. Palagian kong isinasagawa ang mga ito sa aking pang-araw-araw na mga gawain.

Anong ibig sabihin nito para sa ating business partners?

Inaasahan natin ang sinumang business partners na pinanatiling kasama para sa market research, brand marketing, mga pagpo-promote ng produkto o iba pang mga gawain ng M&S na sumunod sa ating mga polisiya, mga gabay, at mga pamamaraan ng M&S, pati na rin ang lahat ng naaangkop na mga legal na kinakailangan at ang Mga Prinsipyo sa Global Tobacco Marketing ng JTI Group.

Saang mga sitwasyon ito magagamit?

Narito ang ilang halimbawa ng gawain sa marketing na hindi bahagi ng responsableng marketing:

  • Nagbabayad tayo o kung hindi man ay pinahihintulutan ang paglalagay ng ating mga produktong tabako sa mga third party Internet tulad ng mga video at blog na napupuntahan ng mga menor de edad o non-smokers.
  • Ang isang advertising billboard na nagtataglay ng isa sa mga brand ng ating sigarilyo ay nakalagay sa tapat ng pasukan ng isang high school.
  • Ang isang brand website sa Internet ay walang naaangkop na mekanismo para beripikahin ang edad ng mga mamimili.

Tuklasin