راهنمای شما برای تصمیم گیری مطابق با اصول و اخلاق حرفه ای

تصمیمی که شما میگیرید می تواند همه ما را تحت تاثیر قرار دهد.

هر یک از ما با حفاظت از اعتبار خود و با حصول اطمینان از اینکه جی تی آی سازمانی عالی برای فعالیت باقی بماند، در حفظ اصول و ارزش های جی تی آی نقشی اساسی ایفا میکنیم.

در اکثر فعالیت های روزمره تان، بر اساس شناخت نسبت به ارزش هایمان، قواعد رفتاری و سایر خط مشی ها و رویه های سازمان، تصمیم درست برای شما روشن خواهد بود. عقل سلیم نیز به شما در اتخاذ تصمیم صحیح کمک میکند.

با این حال، در موارد خاص، ممکن است در شرایطی قرار بگیرید که مطمئن نیستید چه اقدامی صحیح است. در چنین شرایطی، «راهنمای شما» شما را در فرآیند تصمیم گیری هدایت مینماید و این امکان را میدهد که تمامی عوامل مرتبط را در نظر بگیرید و عواقب احتمالی تصمیم خود را نیز پیش بینی نمایید.

«راهنمای شما» ابزاری ساده میباشد که به شما کمک میکند تا برای خود و جی تی آی درست ترین تصمیم را اتخاذ کنید.

اگر موضوعی درست به نظر نمیرسد ...

برای مثال، در صورت عدم اطمینان نسبت به کاری که:

 • قصد انجامش را دارید
 • از شما خواسته شده که انجام دهید
 • دیده یا راجع به آن شنیده اید

از خود بپرسید: آیا مشکلی به نظر میرسد؟

چه احساسی داشتید اگر:

 • آن را در رسانه ها مشاهده میکردید.
 • نزدیکان شما متوجه آن موضوع میشدند.

سپس بررسی کنید که آیا این اقدام:

 • قانونی است؟
 • منطبق با ارزش ها و قواعد رفتاری سازمان است؟
 • منطبق با ارزش های شما میباشد؟

وقتی که مطمئن شدید،

ادامه دهید.

آیا هنوز نگران یا نامطمئن هستید؟

با افراد زیر مشورت کنید:

 • مدیرتان
 • مدیر منابع انسانی
 • مشاور حقوقی سازمان
 • یکی از اعضای تیم واحد متابعت از قوانین
قبلی نقش شما به عنوان مدیر مستقیم
بعدی مطرح نمودن دغدغه ها و نگرانی ها