သင့္လမ္းညႊန္ (Your Guide)

သင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ ကၽြႏ္ု္ပ္တို႔ အားလံုးအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိပါသည္။

JTI ကို အလုပ္လုပ္ရန္ အေကာင္းဆံုးေနရာ တစ္ခုအျဖစ္  ဆက္လက္ရပ္တည္ႏုိင္ရန္ႏွင့္  ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဂုဏ္သတင္းကို ထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ ကၽြႏ္ု္ပ္တို႔ တစ္ဦးခ်င္းစီသည္ JTI ၏ စံႏႈန္းမ်ား၊ တန္ဖိုး မ်ားကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရာတြင္ အဓိက အခန္းက႑မွ ပါ၀င္ပါသည္။
သင့္ တစ္ေန႔တာ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ အမ်ားစုတြင္ ၊ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏တန္ဖိုးမ်ား၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လုပ္ငန္းက်င့္ထံုး ႏွင့္ အျခားေသာကုမၸဏီမူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား နားလည္မႈအေပၚ အေျခခံေသာ မွန္ကန္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္  သင့္ကို   ရွင္းလင္းလြယ္ကူေစမည္ျဖစ္သည္။ သင့္ကိုယ္ပိုင္ အသိဥာဏ္သည္လည္း မွန္သည့္အရာကို ဆံုးျဖတ္ရန္ ကူညီေပးႏုိင္ပါသည္။
သို႔ေသာ္လည္း၊ တစ္ခါတစ္ရံတြင္၊ လုပ္ရမည့္ မွန္ကန္သည့္အရာကို ေ၀ခြဲမရသည့္ အေျခအေနမ်ဳိးႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရႏုိင္ပါသည္။ ယင္းအေျခအေနမ်ဳိးတြင္ Your Guide (သင့္လမ္းညႊန္) ကဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ေလွ်ာက္ ဦးေဆာင္လမ္းညႊန္မႈမ်ားေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး သက္ဆိုင္ေသာ အေၾကာင္းအရာအားလံုးကို ဆင္ခ်င္ႏုိင္မည္ျဖစ္သလို သင့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္၏ အက်ဳိးဆက္မ်ားကိုလည္း ျပင္ဆင္ႏုိင္ေစမည္ျဖစ္သည္။
Your Guide (သင့္လမ္းညႊန္) သည္ သင့္အတြက္ႏွင့္ JTI အတြက္ မွန္ကန္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွန္ရန္ ကူညီေပးေသာ ႐ိုးရွင္းသည့္နည္းလမ္းတစ္ခုသာ ျဖစ္ပါ သည္။

တစ္ခုခု မွားယြင္းေနသည္ဟု ခံစားမိပါက

ဥပမာ-ေအာက္ပါတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မေသခ်ာမေရရာျဖစ္ေနပါက

 • သင္လုပ္မည့္ကိစၥ
 • သင့္ကို လုပ္ခိုင္းသည့္ကိစၥ
 • သင္ျမင္သည့္ ၾကားသည့္ကိစၥ

ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ျပန္ေမးပါ ျပႆနာရွိေနသလား?

သင္ဘယ္လိုခံစားမိသလဲစဥ္းစားပါ။

 • မီဒီယာမ်ားတြင္ ထုိကိစၥကို ေတြ႕သည့္အခါ
 • သင္ႏွင့္နီးစပ္ေသာသူမ်ား ေတြ႕သြားသည့္အခါ *

ထိုကိစၥကို စစ္ေဆးပါ

 • ဥပေဒႏွင့္ ညီပါသလား?
 • ကုမၸဏီ၏ တန္ဖိုးထားမႈမ်ား၊ လုပ္ငန္းက်င့္၀တ္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီပါသလား?
 • သင့္ကိုယ္ပုိင္တန္ဖိုးထားမႈမ်ားႏွင့္ေရာ ကိုက္ညီပါသလား?

သင့္စိတ္ထဲ အဆင္ေျပသည္ဟုခံစားမိပါက ေရွ႕ဆက္ပါ။

ပူပန္ေနဆဲ၊ မေရမရာျဖစ္ေနဆဲလား?

ေအာက္ပါပုဂၢိဳလ္မ်ားမွမည္သူကိုမဆုိ အႀကံဥာဏ္ေတာင္းခံႏိုင္ပါသည္။

 • သင့္မန္ေနဂ်ာ
 • သင့္ျပည္တြင္း HR ကိစၥဆက္သြယ္ရမည့္သူ
 • သင့္ျပည္တြင္း ဥပေဒအတုိင္ပင္ခံ
 • စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕၀င္
ေရွ႕သို႔ မန္ေနဂ်ာ တစ္ဦး ၏ အခန္းက႑
ဆက္ရန္။ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္း