คู่มือของท่านในการรับมือประเด็นปัญหาทางด้านจริยธรรม

การตัดสินใจของท่านอาจมีผลกระทบต่อพวกเราทุกคน

พนักงานทุกคนมีส่วนสำคัญต่อการรักษามาตรฐานและค่านิยมของเจทีไอ การเป็นหลักประกันในการเป็นสถานที่ที่น่าทำงานของเจทีไอ และการปกป้องชื่อเสียงของเจทีไอ

งานส่วนใหญ่ที่ท่านทำแต่ละวันมักมีความชัดเจนอยู่แล้วว่าท่านต้องตัดสินใจในเรื่องต่างๆ อย่างไร ทั้งนี้โดยตั้งอยู่บนความเข้าใจถึงค่านิยมที่เจทีไอยึดมั่น มาตรฐานความประพฤติ และนโยบายและวิธีดำเนินงานอื่นๆ ของบริษัท นอกจากนี้ สามัญสำนึกของท่านเองก็สามารถช่วยในการตัดสินใจของท่านได้

อย่างไรก็ตาม ในบางครั้งท่านอาจตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่แน่ใจว่าควรทำอย่างไร “คู่มือของท่าน” จะช่วยนำทางท่านในการตัดสินใจ โดยเริ่มตั้งแต่พิจารณาถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ไปจนถึงคาดการณ์ถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจของท่าน

“คู่มือของท่าน” เป็นเครื่องมือพื้นฐานที่จะช่วยทำให้ท่านตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้เพื่อทั้งตัวท่านเองและเพื่อเจทีไอ

หากท่านรู้สึกว่าบางอย่างไม่ชอบมาพากล...

ตัวอย่างเช่น ท่านไม่แน่ใจเกี่ยวกับสิ่งที่

 • ท่านวางแผน
 • ท่านถูกขอให้ทำ
 • ท่านเห็นหรือได้ยินมา

ถามตัวท่านเอง น่าจะเกิดปัญหาขึ้นหรือไม่ ?

ลองพิจารณาดูว่าท่านรู้สึกอย่างไร

 • หากท่านได้เห็นสิ่งดังกล่าวในสื่อ ?
 • หากคนใกล้ชิดของท่านได้รู้ถึงสิ่งนั้น?

จากนั้นตรวจสอบว่า

 • ถูกกฎหมายหรือไม่?
 • เป็นไปตามค่านิยมที่บริษัทยึดถือและมาตรฐานความประพฤติหรือไม่?
 • เป็นไปตามค่านิยมที่ท่านยึดถือหรือไม่?

ทันทีที่ท่านรู้สึกไม่อึดอัดใจและเห็นควรเริ่ม ดำเนินการ

ให้เริ่มดำเนินการได้ทันที

หากยังมีข้อสงสัยหรือไม่แน่ใจ?

ให้ขอคำแนะนำได้จากบุคคลดังต่อไปนี้

 • หัวหน้างานของท่าน
 • ฝ่ายทรัพยากรบุคคลส่วนท้องถิ่นของท่าน
 • ฝ่ายกฎหมายส่วนท้องถิ่นของท่าน
 • สมาชิกฝ่ายวินัย
ก่อนหน้า บทบาทของหัวหน้างาน
ถัดไป การร้องเรียนปัญหา