မန္ေနဂ်ာ တစ္ဦး ၏ အခန္းက႑

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ က်င့္၀တ္၊ မူ၀ါဒမ်ား၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားသည္ ၀န္ထမ္းအားလံုးအေပၚ သက္ေရာက္ေသာ္လည္း၊ မန္ေနဂ်ာတစ္ဦးအေနျဖင့္၊ JTI စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ အညီ ေနထိုင္ၿပီး စံနမူနာေကာင္းတစ္ခု ျဖစ္ေစရန္၊ အျခားသူမ်ားလည္း က်င့္၀တ္ႏွင့္အညီျပဳမူေနထုိင္ၿပီး အခ်ိန္တိုင္း တာ၀န္ယူမႈရွိစြာ ျပဳမူရန္ ေစ့ေဆာ္ေပးႏုိင္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

မန္ေနဂ်ာတစ္ဦးအေနျဖင့္၊ သင္သည္ သင့္အဖြဲ႕ အတြင္း ဤက်င့္၀တ္အေၾကာင္း သိရွိနားလည္မႈတိုး ပြားေစရန္ အေရးပါေသာ အခန္းက႑မွ ေဆာင္ရြက္ ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ လူတုိင္းသည္ သူတို႔ထံမွ ဘာေမွ်ာ္ လင့္ထားသည္ကို နားလည္ရန္၊ မွန္ကန္ေသာ က်င့္၀တ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္ရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈႏွင့္ လမ္းညႊန္မႈ မ်ား လက္ခံရရွိရန္ အေရးႀကီးပါသည္။

အဖြဲ႕သားမ်ားက ပူပန္စရာမ်ားကို မည္သူ႕ကို တင္ျပအသိေပးလွ်င္ရမည္ကို သိရွိေသာ အလုပ္ခြင္ပတ္၀န္း က်င္တစ္ခု ဖန္တီးရန္ သင့္ကို အားကိုးပါသည္။ ၀န္ထမ္းတစ္ဦးက ပူပန္စရာကိစၥတစ္ခု တင္ျပမွ်ေ၀ လာသည့္အခါ၊ သင့္အေနျဖင့္ စိတ္အားထက္သန္စြာ ကိုင္တြယ္ၿပီး ယင္းကိစၥကို သင့္အဖြဲ႕သားက လက္တုံ႔ျပန္ခံရမည္ကို ေၾကာက္ရြံ႕ စရာမလိုဘဲ ယံုၾကည္ခ်က္ရွိစြာ ေျဖရွင္းႏုိင္ေရးကို ေထာက္ကူေပး မည္ဟု ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔က ေမွ်ာ္လင့္ထားပါသည္။ ယင္းသို႔ေသာ အေျခအေနမ်ဳိးေပၚေပါက္လာပါက ‘Guidelines for line managers on handling reported concerns of misconduct (မွားယြင္းစြာ လုပ္ကိုင္ျခင္းမ်ားအား သတင္းေပးပို႔မႈအေပၚ လိုင္းမန္ေနဂ်ာမ်ား မည္သို႔ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းရမည္ကို ေဖာ္ျပထားေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား)က သင့္ကို ကူညီေပးပါလိ့မ္မည္။

ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အခန္းတြင္ သင့္အဖြဲ႕အတြင္း က်င့္၀တ္ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီေသာ အျပဳအမူ တိုးပြားျမွင့္တင္ေရး ကူညီေပးရန္ လက္ေတြ႕က်ေသာနည္းလမ္းအခ်ဳိ႕ကို ေတြ႕ရမည့့္ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းတြင္ လမ္းညႊန္ စာရြက္စာတမ္းတို၊ က်င့္၀တ္၀ိေရာဓိ ႏွင့္ အျခားအရာ မ်ား ပါ၀င္ပါသည္။ ယင္းတုိ႔ကိုအခါအားေလ်ာ္စြာ မြမ္းမံျပင္ဆင္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

အကယ္၍ သင္သည္ ဤက်င့္၀တ္ ပံုႏွိပ္မူ ကိုသာ ဖတ္႐ႈေနၿပီး ယင္းနည္းလမ္းမ်ားကို ထိေတြ႕သံုးစြဲရန္ အဆင္မေျပပါကလည္း သင့္ေဒသတြင္း ၀န္ထမ္းေရးရာ လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ စီၤးပြားေရး လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ သို႔မဟုတ္ က်င့္၀တ္ထိန္းသိမ္းေရး အဖြဲ႔၀င္တစ္ဦးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေစလုိပါသည္။

Your toolkit

ေရွ႕သို႔ လုပ္ငန္းက်င့္၀တ္အေၾကာင္း
ဆက္ရန္။ သင့္လမ္းညႊန္ (Your Guide)