กล่าวต้อนรับจาก ซีอีโอ ของเรา

ถึงเพื่อนร่วมงาน

การที่จะบรรลุเป้าหมายของเราในการเป็นเบอร์หนึ่งนั้น เราต้องทำให้สำเร็จลุล่วง ภายใต้กรอบการทำงานของมาตรฐานความประพฤติ และทำสิ่งที่ถูกต้องเท่านั้น

สำหรับตัวผมเอง หากผมมีปัญหาหรือข้อสงสัยใดๆ ผมจะยึดถือมาตรฐานความประพฤติเป็นเข็มทิศของผม เพื่อให้ชี้นำไปในทางที่ถูกต้อง ผมขอให้ทุกท่านยึดมาตรฐานความประพฤติฉบับนี้เป็นที่ตั้ง และหากท่านไม่สามารถหาคำตอบจากมาตรฐานความประพฤติได้ ขอให้ทุกท่านขอคำแนะนำจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ชื่อเสียงและความสำเร็จของบริษัท ขึ้นอยู่กับการที่เราทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด ภายใต้มาตรฐานความประพฤติเดียวกัน

ถึงแม้เราจะทำงานในบริษัทที่มีพนักงานหลากหลายเชื้อชาติ เราก็ต้องมีบรรทัดฐานในทางจริยธรรมเดียวกัน และยึดถือในค่านิยมของบริษัทเป็นหนึ่งเดียวกัน มาตรฐานความประพฤติฉบับนี้จะเป็นสิ่งที่ช่วยชี้นำในการดำเนินงานให้กับเรา และยืนยันว่าเรามีความแตกต่างกับองค์กรอื่นอย่างไร

แม้ว่าแต่ละคนจะมีความเป็นปัจเจกบุคคลแตกต่างกัน แต่มาตรฐานความประพฤติจะช่วยให้เราเป็นทีมเดียวกัน การตัดสินใจใดๆ ของผู้หนึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งที่ทุกคนได้สร้างมา เราแต่ละคนต่างมีความรับผิดชอบในการสร้างความสำเร็จร่วมกัน

ดังนั้น ผมจึงขอให้เราทุกคนสนับสนุนมาตรฐานความประพฤติของเจทีไออย่างเต็มที่ เนื้อหาของมันไม่ได้ซับซ้อนและเข้าใจยากเกือบทั้งหมดเป็นเรื่องที่เป็นเหตุเป็นผล ที่ทุกคนเข้าใจได้ ดังนั้นผมจึงขอให้ทุกคนอ่าน ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามเช่นเดียวกับผม เพื่อที่จะเข้าใจบริษัทของเรามากขึ้น และเพื่อเป็นการย้ำเตือนตัวท่านเองในแต่ละวันหลังเลิกงาน ว่าท่านได้ทำสิ่งที่ถูกต้องแล้ว


เอ็ดดี้ พีราจ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

“การที่จะบรรลุเป้าหมาย ของเราในการเป็นเบอร์ หนึ่งนั้นเราต้องทำให้สำเร็จ ลุล่วง”

ถัดไป เกี่ยวกับมาตรฐานความประพฤติ