Нашата делова етичност

Съобщаване и записване на данни на Компанията

Нашият бизнес разчита на вярна, точно, навременно и точно водене на документацията в подкрепа на нашия процес на вземане на решения, защита на нашата репутация, насърчаване на оперативна ефективност и изпълнение на законовите и регулаторни задължения.

Какво означава това за мен като служител?

Документацията на Компанията включва финансови и оперативни данни, лични и поверителни данни, протоколи от събрания, бизнес планове, прогнози и анализи.

Бизнес и финансовата документация е от съществено значение за нашите бизнес операции и ангажимента ни към нашите акционери, бизнес партньори, правителства и други заинтересовани лица.

Какво означава това за мен като служител?

Аз гарантирам, че документацията се води така, че да е поверителна, сигурна и възстановима и спазвам приложимите закони и подзаконови нормативни актове, когато я поддържам и се разпореждам с нея.

Ако имам участие във финансово отчитане или водене на документация на Компанията, спазвам общоприетите счетоводни принципи и гарантирам, че записите са точни, сигурни и подходящо документирани.

Ако съм допуснал грешка при отчитането или съм пропуснал да отчета нещо, което би могло да подкопае целостта и надеждността на записите на дружеството, незабавно го съобщавам на Финансовия мениджър, Корпоративния контрольор или на моя пряк ръководител.

Към какви ситуации би могло да се прилага това?

Към какви ситуации би могло да се прилага това?

  • Отчитане на приходи, които не са заработени или разходи, които не са извършени.
  • Не извършване на начисления за разходи, извършени през текущата отчетна година.

Научете повече