Naš poslovni integritet

Sprječavanje insajderskog poslovanja

Zaposleni se ne smiju baviti insajderskim poslovanjem u bilo kojim okolnostima.

Šta to znači za JTI?

Insajdersko poslovanje je korištenje povlaštenih informacija iz kompanije za ličnu korist ili za korist trećeg lica. Može podrazumijevati i preporuku zasnovanu na povlaštenim informacijama.

Povlaštene informacije su sve nejavljene informacije koje bi – kada bi se objelodanile – mogle značajno utjecati na cijenu vrijednosnih papira kompanije. Povlaštene informacije mogu uključivati povjerljive finansijske rezultate, deklaracije o dividendama, emisije ili otkupljivanje akcija, planove za veliko širenje i predložena pripajanja, akvizicije ili preuzimanja.

Šta to znači za mene kao zaposlenog?

Ne kupujem niti prodajem nikakve vrijednosne papire (npr. akcije, obveznice ili dioničke opcije) dok posjedujem povlaštene informacije, niti preporučujem drugima da kupuju ili prodaju vrijednosne papire. Ne dijelim povlaštene informacije sa trećim licima, osim ako imam ovlaštenje za to.

Ako saznam da kolega ili zaposleni poslovnog partnera pokušava dobiti povlaštene informacije bez pružanja razumnog objašnjenja, odmah to prijavljujem finansijskom direktoru ili članu tima za usklađenost.

Na koje situacije se to može odnositi?

Evo nekoliko situacija koje mogu predstavljati rizik od insajderskog poslovanja:

  • Član tima za poslovni razvoj želi kupiti akcije u kompaniji koju JTI razmatra da kupi.
  • Zaposleni iz financijskog tima ima pristup financijskim informacijama JT grupe koje grupa nije javno objelodanila i želi prodati svoje JT akcije.
  • Moj muž želi kupiti akcije JT grupe i pitao me je o financijskim rezultatima grupe koji tek trebaju biti objavljeni.

Saznaj više