Naše obchodní poctivost

Respektování soukromí a mlčenlivost

Dbáme na to, abychom shromažďovali, užívali a uchovávali osobní údaje v souladu s právními předpisy a bezpečně. Stejnou péči věnujeme našim vlastním důvěrným údajům.

Co to znamená pro společnost JTI?

V rámci provozování našeho podnikání shromažďujeme osobní údaje týkající se našich zaměstnanců, obchodních partnerů a jiných zúčastněných osob a nakládáme s nimi. Jsme povinni zacházet se všemi těmito informacemi obezřetně a se zachováním mlčenlivosti a pracovat pouze s údaji, které jsou nezbytné pro efektivní provoz společnosti JTI.

Vytváříme rovněž obchodně citlivé informace o naší Společnosti, což si žádá stejnou úroveň péče.

Protiprávní nebo neoprávněné sdělování osobních údajů nebo důvěrných informací může poškodit naši pověst a mít negativní dopad na naše podnikání.

Co to znamená pro mne jako zaměstnance?

Při práci s osobními údaji jsem opatrný/opatrná. Vždy respektuji soukromí zúčastněných fyzických osob a tyto informace užívám v souladu s právními předpisy.

Jsem obzvlášť obezřetný/obezřetná, pokud chci osobní údaje sdílet. Činím tak pouze tehdy, je-li k tomu legitimní obchodní důvod. Mám-li pochybnosti, vyžádám si pokyn pracovníka místního nebo regionálního právního oddělení.

K uchovávání a sdílení důvěrných a osobních údajů využívám pouze zabezpečená a schválená IT řešení společnosti JTI. Zajišťuji bezpečnost svých zařízení a dokumentů a k přístupu do IT systémů, webových stránek a jiných korporátních aktiv společnosti JTI používám silná a bezpečná hesla.

Vynakládám zvýšenou péči při práci mimo prostory společnosti JTI, abych zajistil(a), že neoprávněné osoby nemohou zaslechnout, vidět nebo mít přístup k důvěrným informacím nebo heslům.

Pokud získám důvěrné informace a nejsem si jist(a) jejich původem nebo zamýšleným účelem, promluvím se svým nadřízeným. Nikdy neodpovídám na podezřelé zprávy vyžadující důvěrné informace a neotevírám propojení ani přílohy obsažené v těchto zprávách.

Ihned ohlásím jakékoli podezření na porušení mlčenlivosti nebo zneužití informací pracovníkovi svého místního nebo regionálního právního oddělení nebo pracovníkovi oddělení pro dodržování předpisů či pracovníkovi oddělení pro informační bezpečnost.

Jakých informací se to týká?

Osobní údaje jsou jakékoli údaje týkající se fyzické osoby, například její jméno, adresa, kontaktní údaje, identifikační čísla, jakož i podrobnosti o jejím zdraví, rodině, financích nebo zaměstnání.
Důvěrné informace zahrnují informace týkající se našich provozů, produktů, obchodních plánů, obchodních partnerů, které by v případě jejich zveřejnění mohly způsobit škodu na podnikání nebo dobré pověsti společnosti JTI.

Zjistit více