ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ဂုဏ္သိကၡာ

အက်ဳိးစီးပြား ပဋိပကၡမ်ားမွ ေရွာင္လႊဲျခင္း

၀န္ထမ္းမ်ား အေနျဖင့္ ၎တို႔၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအက်ဳိးစီးပြားမ်ားႏွင့္ JTI ၏ အက်ဳိးစီးပြားမ်ား ပဋိပကၡ ျဖစ္လာ ႏုိင္သည့္မည္သည့္အေျခအေနကိုမဆိုေရွာင္လႊဲမည္ဟုကၽြႏု္ပ္တို႔ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

JTI အတြက္ ဘာကိုဆုိလိုပါသနည္း။

အက်ဳိးစီးပြားပဋိပကၡ သည္ JTI ၏ အကိ်ဳးစီးပြား အတြက္ မဟုတ္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္မိေစရန္ ၀န္ထမ္းမ်ားကို တြန္းအားေပးေသာ အေျခအေန တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ကုမၸဏီ၏ ဂုဏ္သတင္း အေပၚတြင္ သာမက ၎တို႔၏ ဂုဏ္သတင္းအေပၚတြင္ပါ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိလာႏိုင္ပါသည္။

၀န္ထမ္းတစ္ဦး အေနျဖင့္ ဘာကိုဆုိလိုပါသနည္း။

ကၽြႏု္ပ္သည္ အက်ိဳးစီးပြား ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ အေျခအေနမ်ားကို ေရွာင္လႊဲပါမည္။

ကၽြႏ္ုပ္သည္ JTI ကိုယ္စား မိမိခ်မွတ္ရေသာ ဆံုးျဖတ္ ခ်က္တစ္စံုတစ္ရာအေပၚ မိမိ၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အက်ဳိးစီးပြားမ်ား လႊမ္းမုိးျခင္းကို ခြင့္မျပဳပါ။ အလုပ္ခြင္ တြင္ ကၽြႏ္ုပ္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအေပၚ လႊမ္းမိုးမႈရွိလာ ႏုိင္ေသာ မိသားစု သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ဆက္ႏြယ္မႈမ်ားကို ဖြင့္ဟ အသိေပးထားပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္သည္ အလုပ္ခြင္ျပင္ပတြင္လည္း JTI ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အက်ဳိးစီးပြားမ်ားကို ထိခိုက္ေစ ႏုိင္ေသာ သို႔မဟုတ္ အၿပိဳင္အဆုိင္ျပဳႏုိင္ေသာ မည္သည့္လႈပ္ရွားမႈတြင္ မဆို ပါ၀င္ပတ္သက္ျခင္း မရွိပါ။

လက္ေဆာင္မ်ား၊ ဧည့္ခံျပဳစုျခင္း သို႔မဟုတ္ ေဖ်ာ္ေျဖေရး ဖလွယ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေပၚထြက္လာႏိုင္ေသာ၊ ျဖစ္လာႏုိင္သည့္ အက်ဳိးစီးပြား ပဋိပကၡမ်ား ကိုလည္း သတိထားေဆာင္ရြက္ပါသည္။

အက်ဳိးစီးပြား ပဋိပကၡေရွာင္လႊဲမရႏုိင္သည့္ ေနရာတြင္ ၊ ကၽြႏု္ပ္သည္ မိမိကုိယ္ကိုယ္ႏွင့္ JTI ကို မဆုိင္းမတြ ကာကြယ္သြားမည္ဟု ေၾကညာပါသည္။

မန္ေနဂ်ာတစ္ဦးအေနျဖင့္၊ မိမိအဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးက အသိေပးေသာ အက်ဳိးစီးပြား ပဋိပကၡ တစ္စံုတစ္ရာကို လူစြမ္းအားရင္းျမစ္ဌာနႏွင့္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႔မ်ား အကူအညီျဖင့္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္မွာ မိမိတာ၀န္ျဖစ္ပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း မိတ္ဖက္မ်ားအတြက္ ဘာကိုဆုိလုိပါသနည္း။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမိတ္ဖက္မ်ားသည္ အက်ဳိးစီးပြား ပဋိ ပကၡတစ္ခု ထြက္ေပၚလာေစႏုိင္ေသာ အေျခအေန တစ္ရပ္ရပ္ ကို ေရွာင္လႊဲရပါမည္။ JTIႏွင့္ အက်ဳိး စီးပြားပဋိပကၡ ျဖစ္လာႏုိင္ေျခ တစ္စံုတစ္ရာရွိပါက onebehavior@jti.com သို႔ သတင္းေပးပို႔ရပါမည္။

ဘယ္လိုအေျခအေနမ်ဳိးမွာ က်င့္သံုးႏုိင္သလဲ။

ျဖစ္လာႏုိင္ေျခရွိေသာ အက်ဳိးစီးပြားပဋိပကၡ ဥပမာ အခ်ဳိ႕မွာ -

  • မိမိ၏ ညီအစ္ကိုျဖစ္သူသည္ JTI မွ ရာထူးေနရာတစ္ခုအတြက္ ေလွ်ာက္ထားၿပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ရာတြင္ မိမိပါ၀င္ေနသည္။
  • ကုန္သြင္းသူတစ္ဦးသည္ JTI ၌ စာခ်ဳပ္တစ္ခု အတြက္ ေစ်းၿပိဳင္တင္သြင္းၿပီး၊ အတည္ျပဳေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ မိမိပါ၀င္မည္ျဖစ္ရာ၊ မိမိကို ဇိမ္ခံ အပန္းေျဖဟိုတယ္တစ္ခု တြင္ အားလပ္ရက္ အပန္းေျဖရန္ ကုန္က်စရိတ္အားလံုးက်ခံမည္ ဟု ကမ္းလွမ္းထားသည္။
  • အပို၀င္ေငြရေစရန္၊ ေဆးရြက္ႀကီး လုပ္ငန္းနယ္ ပယ္ တြင္ အသံုးျပဳရန္အတြက္ နည္းပညာမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ေဆာင္ေနေသာ လုပ္ငန္းသစ္တစ္ ခုတြင္ အလုပ္ခ်ိန္ျပင္ပ၌ သုေတသနလုပ္ေဆာင္ ရန္ လက္မွတ္ေရးထိုး စာရင္းသြင္းထားသည္။

ဆက္လက္ေလ့လာရန္