ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ဂုဏ္သိကၡာ

လက္ေဆာင္မ်ားအျပန္အလွန္ ေပးကမ္းျခင္း၊ ဧည့္ခံျပဳစုျခင္း ႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖျခင္း

လက္ေဆာင္မ်ားအျပန္အလွန္ေပးကမ္းျခင္း၊ ဧည့္ခံျပဳစုျခင္းႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖျခင္း (GHE) တို႕ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အားမေပးေသာ္လည္း ရံဖန္ရံခါတြင္ GHE သည္ လုပ္ေလ့လုပ္ထရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းက်င့္ထံုးတစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အသိအမွတ္ျပဳပါသည္။

JTI အတြက္ ဘာကိုဆုိလိုပါသနည္း။

လက္ေဆာင္ ဆိုသည္မွာ အျပန္အလွန္အေနျဖင့္ တစ္စံုတစ္ရာ ေပးေခ်ရမႈမ်ဳိး မရွိဘဲ ေပးအပ္ခံရေသာ သို႔မဟုတ္ လက္ခံရရွိေသာ တန္ဖိုးရွိသည့္ တစ္စံုတစ္ ရာကို ဆိုလိုသည္။ ဧည့္ခံျပဳစုျခင္းႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးဆိုင္ရာတြင္ ပြဲအခမ္းအနားမ်ား၊ တည္းခိုေနထိုင္မႈ၊ အစား အေသာက္ႏွင့္ အေဖ်ာ္ယမကာမ်ားအတြက္ ေပးေခ် ျခင္းလည္းပါ၀င္သည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ လက္ေဆာင္မ်ား၊ ဧည့္ခံျပဳစုျခင္း ႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရး ဖလွယ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အျမဲ တေစ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေစၿပီး ထိုသို႔မဟုတ္ပါက လာဘ္ေပးမႈ သို႔မဟုတ္ အက်ဳိးစီးပြားဆက္ႏြႊယ္မႈတစ္ ခုဟု ထင္ျမင္စရာျဖစ္လာႏုိင္ပါသည္။

၀န္ထမ္းတစ္ဦး အေနျဖင့္ ဘာကိုဆိုလိုပါသနည္း။

ကၽြႏု္ပ္သည္ GHE တစ္ခုခု ကမ္းလွမ္းျခင္း သို႔မဟုတ္ လက္ခံျခင္းမျပဳမီ GHE မူ၀ါဒမ်ားကို လုိက္နာပါသည္။

မိမိ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆံုးျဖတ္ခ်က္အေပၚ ၾသဇာ လႊမ္းမိုးႏုိင္သည့္ GHE ဖလွယ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ဳိးကို ခြင့္ မျပဳပါ။

အစိုးရ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦး သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ ခုႏွင့္ GHE ဖလွယ္မႈ တစ္စံုတစ္ရာတြင္ ၊ တန္ဖိုးမည္ မွ်ျဖစ္ေစ၊ အတည္ျပဳခ်က္ရယူရမည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း မိတ္ဖက္မ်ားအတြက္ ဘာကိုဆုိလုိပါသနည္း။

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ကိုယ္စား လုပ္ေဆာင္ရန္ ခန္႔အပ္ထားေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမိတ္ဖက္မ်ားသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ GHE မူ၀ါဒမ်ား ႏွင့္ အညီ လိုက္နာေဆာင္ရြက္မည္ GHE ဖလွယ္ေဆာင္ရြက္မႈ တစ္စံုတစ္ရာအတြက္ ႀကိဳတင္ သေဘာတူညီခ်က္ေတာင္းခံမည္ဟုကၽြႏ္ုပ္တုိ႔မွ ေမွ်ာ္လင့္ထားပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ GHE မူ၀ါဒမ်ားအရ GHE သည္

  1. သက္ဆုိင္ရာ ဥပေဒျပ႒ာန္းမႈႏွင့္ ေဒသ ဓေလ့ ထံုးစံႏွင့္ ညီညြတ္ရမည္။
  2. က်ဳိးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္၍ သင့္ေလ်ာ္မႈ ရွိရမည္၊ အခ်ိန္အခါကိုလိုက္၍ အခ်ဳိးတက်ရွိရမည္။
  3. ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ျပင္ပအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား အက်ဳိးစီးပြားပဋိပကၡ ဖန္တီးျခင္းမ်ဳိးမျဖစ္ေစရ။
  4. မသင့္ေလ်ာ္ေသာ အသာစီးရရွိမႈ တစ္ခု ရရွိရန္ ေပးအပ္ခံရျခင္း သို႔မဟုတ္ လက္ခံျခင္း ၊ သို႔မဟုတ္ မသင့္ေလ်ာ္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ တစ္ခု လက္ခံရရွိျခင္းသို႔မဟုတ္ ျဖစ္ေပၚေစျခင္း မ်ဳိး မျဖစ္ေစရ။
  5. ေငြသားသို႔မဟုတ္ ေငြသားျဖင့္လဲလွယ္ႏုိင္ေသာ လက္မွတ္ေဘာက္ခ်ာ သို႔မဟုတ္ ကူပြန္မ်ဳိး မျဖစ္ေစရ။
  6. အတည္ျပဳခ်က္ရရန္ အျပည့္အ၀ အသိေပးရမည္။ အသိေပးရာတြင္ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ GHE ကုန္က်စရိတ္အျပည့္အစံု၊ JTI ၀န္ထမ္းမ်ားအပါအ၀င္ ပါ၀င္သူအားလံုးစာရင္း ပါ၀င္ရမည္။

ဆက္လက္ေလ့လာရန္