ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ဂုဏ္သိကၡာ

လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈႏွင္႔ အဂတိလုိက္စားမႈ ျခစားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ မည္သည့္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ သို႔မဟုတ္ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားကို လက္မခံပါ။

JTI အတြက္ ဘာကိုဆိုလိုပါသနည္း။

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ပတ္သတ္မႈအားလံုးတြင္ ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာ ေဆာင္ရြက္ရန္ သႏၷိ႒ာန္ခ်ထားၿပီး ကၽြႏု္ပ္တို႔ လုပ္ကိုင္ရာ ႏိုင္ငံအားလံုးတြင္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူႏွင့္အဂတိလုိက္စားမႈအေပၚ လံုး၀လက္မခံပါ။

လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အခြင့္ အေရးအသာစီးရမႈအတြက္ အျပန္အလွန္အေနျဖင့္ တန္ဖိုး တစ္စံုတစ္ရာ (ပံုမွန္အားျဖင့္ ေငြေၾကး) ေပး အပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ လက္ခံျခင္း ပါ၀င္သည္။ အဂတိလိုက္စားမႈ ဆိုသည္မွာ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အက်ဳိးအျမတ္အတြက္ အာဏာအလြဲသံုးစြဲလုပ္ျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစရန္ ေပးေခ်မႈမ်ားဆိုသည္မွာ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ ပံုစံတစ္မ်ဳိးျဖစ္ၿပီး ပံုမွန္ဆိုပါက လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္ ၀န္ေဆာင္မႈတစ္ရပ္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္အတြက္ သို႔မဟုတ္ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ၿပီးစီးရန္အတြက္ အျပန္အလွန္အေနျဖင့္ အစိုးရတာ၀န္ရွိသူမ်ားကို တံစိုးလက္ေဆာင္ သို႔မဟုတ္ ေပးေခ်မႈမ်ား ျပဳလုပ္ ျခင္းလည္း ပါ၀င္သည္။

လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ ႏွင့္ အဂတိလိုက္စားမႈ (တိုက္ဖ်က္ေရး) ဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းေၾကာင့္ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ စံုစမ္းစစ္ေဆးခံရႏုိင္ၿပီး တရားစြဲဆိုခံရႏုိင္သလို JTI ႏွင့္ ပါ၀င္ပတ္သက္ေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ ျပစ္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ခံရႏိုင္ေျခ အလားအလာလည္းရွိပါသည္။

၀န္ထမ္းတစ္ဦးအေနျဖင့္ ဘာကိုဆိုလုိပါသနည္း။

ကၽြႏ္ုပ္သည္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ သို႔မဟုတ္ ျခစားမႈ မည့သည့္ပံုစံတြင္မွ် ပါ၀င္ပတ္သက္ျခင္းမရွိပါ။ အထူးသျဖင့္၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ တစ္ခု သို႔မဟုတ္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစရန္ ေပးေခ်မႈတစ္ခု အတြက္ ကမ္းလွမ္းခံရျခင္း သို႔မဟုတ္ ေတာင္းခံျခင္းခံရပါက ယင္း ကိစၥကို ျငင္းပယ္ၿပီး မိမိ၏ ေဒသဆိုင္ရာ သို႔ မဟုတ္ နယ္ေျမဆုိင္ရာ အတိုင္ပင္ခံ သို႔မဟုတ္ က်င့္၀တ္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးထံ ခ်က္ခ်င္း သတင္းပို႔ပါသည္။

အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ား သို႔ လက္ေဆာင္မ်ား၊ ဧည့္ခံျပဳ စုျခင္း၊ ေဖ်ာ္ေျဖေရး။ လွဴဒါန္ျခင္း၊ ပရဟိတ လွဴဒါန္းမႈမ်ား ႏွင့္ ကမကထျပဳ (ေထာက္ပံ့ေပး) ျခင္း တို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ ျဖစ္ပြားႏုိင္သည့္ အလားအလာမ်ားကိုလည္း သတိထားေဆာင္ရြက္ပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း မိတ္ဖက္မ်ားအတြက္ ဘာကိုဆုိလုိပါသနည္း။

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ကိုယ္စားေဆာင္ရြက္ရန္ ခန္႔အပ္ခံထားရသူ မ်ားအပါအ၀င္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမိတ္ဖက္မ်ားအားလံုးသည္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူႏွင့္ အဂတိလိုက္စားမႈအား လံုး၀လက္မခံသည့္ ကၽြႏ္ုပ္္တို႔၏ရပ္တည္ခ်က္ကို JTI ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္သူမ်ားအေနျဖင့္ ဤသတ္မွတ္ခ်က္အား အျပည့္အ၀ လိုုက္နာမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

JTI သည္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ သို႔မဟုတ္ အဂတိလိုက္စားမႈ ပံုစံတစ္ခုတြင္ ပါ၀င္ပတ္သတ္ခဲ့ သည္ဟု ေတြ႕ရွိရေသာ မည္သည့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္း မိတ္ဖက္ႏွင့္မဆို ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို ဖ်က္သိမ္းႏုိင္သည္။

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ တန္ဖိုးမ်ားကို လက္ေတြ႕က်င့္သံုးေနထုိင္ျခင္း

“အလားအလာရွိေသာ ေစ်းသည္တစ္ဦး၏ အေရာင္းကိုယ္စားလွယ္ထံမွ ဖုန္း ေခၚဆိုမႈမ်ားႏွင့္ အီးေမးလ္မ်ား ထပ္တလဲလဲလက္ခံရရွိခဲ့ပါသည္။ သူအဆိုျပဳေသာ ထုတ္ကုန္မ်ားမွာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ အေသးစိတ္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ မရွိ ေၾကာင္း မိမိက ၎ကို ေျပာျပခဲ့ပါသည္။ ၎က ထပ္ဖုန္းဆက္ၿပီး JTI က သာ ၎၏ ကမ္းလွမ္း မႈကို လက္ခံပါက “ပုဂၢိဳလ္ေရးေကာ္မရွင္” အေနျဖင့္ ၅% အပိုေဆာင္းေပးရန္ ဆႏၵရွိသည္ဟု အရိပ္အျမြက္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ယင္းသို႔ေသာ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ားမွာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ တန္ဖိုးမ်ား၊ ကၽြႏ္ုပ္ တို႔၏ လုပ္ငန္းက်င့္၀တ္ ႏွင့္ မညီညြတ္ေၾကာင္း အသိေပးခဲ့ၿပီး JTI ကို ေနာက္တစ္ၾကိမ္ ဖုန္းထပ္မေခၚဆိုရန္ေတာင္းဆိုခဲ့ပါသည္။ မိမိ၏ မန္ေနဂ်ာ ကို ခ်က္ခ်င္း အသိေပးခဲ့ပါသည္။"

PPO ၀န္ထမ္းတစ္ဦး

ဆက္လက္ေလ့လာရန္