សុចរិតភាពអាជីវកម្មរបស់យើង

ការជៀសវាងទំនាស់ផលប្រយោជន៍

ពួកយើងរំពឹងថា បុគ្គលិកទាំងអស់ ជៀសវាងស្ថានភាពទាំងឡាយណាដែលផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ អាចមានទំនាស់ជាមួយផលប្រយោជន៍របស់ JTI។

តើនេះមានន័យដូចម្តេចសម្រាប់ JTI?

ទំនាស់ផលប្រយោជន៍អាចជំរុញឲ្យបុគ្គលិកធ្វើការសម្រេចចិត្តដែលមិនផ្តល់ប្រយោជន៍ជាអតិបរិមាដល់ JTI និងអាចប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានចំពោះកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ក្រុមហ៊ុន និងរបស់បុគ្គលិកផ្ទាល់។

តើនេះមានន័យដូចម្តេចសម្រាប់រូបខ្ញុំ ក្នុងនាមជាបុគ្គលិក?

ខ្ញុំជៀសវាងស្ថានភាពដែលទំនាស់ផលប្រយោជន៍អាចកើតមានឡើង។

ខ្ញុំមិនអនុញ្ញាតឲ្យផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំ មានឥទ្ធិពលលើការសម្រេចចិត្តណាមួយ ដែលខ្ញុំធ្វើក្នុងនាម JTI ទេ។ ខ្ញុំប្រកាសពីទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ខ្លួន ឬគ្រួសារ ដែលអាចមានឥទ្ធិពលលើការសម្រេចចិត្តនៅពេលបំពេញការងារ។

ក្រៅម៉ោងការងារ ខ្ញុំមិនប្រកួតប្រជែងប្រយោជន៍អាជីវកម្មជាមួយ JTI ឬធ្វើសកម្មភាពណាមួយដែលអាចធ្វើឲ្យអាជីវកម្មរបស់ JTI ធ្លាក់ចុះនោះទេ។

ខ្ញុំប្រុងប្រយ័ត្នជានិច្ចពីទំនាស់ផលប្រយោជន៍ដែលអាចកើតមានឡើង នៅពេលធ្វើការផ្លាស់ប្តូរអំណោយ បដិសណ្ឋារកិច្ច ឬ ការកំសាន្ត។

នៅពេលដែលទំនាស់ផលប្រយោជន៍មិនអាចជៀសវាងបាន ខ្ញុំប្រកាសពីករណីនេះភ្លាមៗដើម្បីការពារខ្លួនខ្ញុំ និង JTI។

ក្នុងនាមជាប្រធានគ្រប់គ្រង ខ្ញុំមានតួនាទីដោះស្រាយទំនាស់ផលប្រយោជន៍ដែលប្រកាសដោយសមាជិកក្រុមរបស់ខ្ញុំ ដោយមានការគាំទ្រពីផ្នែកគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស និងផ្នែកអនុលោមភាព។

តើនេះមានន័យដូចម្តេចសម្រាប់ដៃគូអាជីវកម្មរបស់ពួកយើង?

ដៃគូអាជីវកម្មត្រូវជៀសវាងស្ថានភាពដែលអាចនាំឲ្យមានទំនាស់ផលប្រយោជន៍។ ទំនាស់ផលប្រយោជន៍ដែលអាចកើតមានឡើងជាមួយ JTI ត្រូវតែរាយការណ៍តាមរយៈ onebehavior@jti.com។

តើស្ថានភាពបែបណាខ្លះដែលអាចអនុវត្តវិធានក្នុងផ្នែកនេះបាន?

ខាងក្រោមគឺជាឧទាហរណ៍មួយចំនួនពីទំនាស់ផលប្រយោជន៍ដែលអាចកើតមានឡើង៖

  • បងប្រុសរបស់ខ្ញុំកំពុងដាក់ពាក្យសុំធ្វើការសម្រាប់មុខតំណែងមួយនៅ JTI ដែលខ្ញុំនឹងរួមចំណែកនៅក្នុងដំណើរការធ្វើការសម្រេចចិត្ត។
  • អ្នកផ្គត់ផ្គង់ម្នាក់កំពុងដេញថ្លៃកិច្ចសន្យាមួយនៅ JTI ដែលខ្ញុំនឹងរួមចំណែកនៅក្នុងដំណើរការធ្វើការសម្រេចចិត្ត ហើយអ្នកផ្គត់ផ្គត់នោះបានស្នើសុំផ្តល់នូវការរ៉ាប់រងថ្លៃចំណាយទាំងអស់នៅចុងសប្តាហ៍ នៅសណ្ឋាគារនៃរមនីយដ្ឋានដ៏ប្រណិតមួយ ដល់រូបខ្ញុំ។
  • ដើម្បីស្វែងរកចំណូលបន្ថែម ខ្ញុំបានចុះហត្ថលេខាទទួលធ្វើកិច្ចការស្រាវជ្រាវនៅក្រៅម៉ោងធ្វើការ នៅក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាដែលទើបតែចាប់ផ្តើម សម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងឧស្សាហកម្មថ្នាំជក់។

ស្វែងយល់បន្ថែម