សុចរិតភាពអាជីវកម្មរបស់យើង

ការរាយការណ៍ និងការកត់ត្រាទិន្នន័យក្រុមហ៊ុន

អាជីវកម្មរបស់ពួកយើងពឹងផ្អែកលើការរក្សាកំណត់ត្រាដែលពិតប្រាកដ ត្រឹមត្រូវ និងទាន់ពេលវេលា ដើម្បីគាំទ្រការធ្វើការសម្រេចចិត្ត ការពារកេរ្តិ៍ឈ្មោះ លើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពប្រតិបត្តិការ និងបំពេញកាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិរបស់ពួកយើង។

តើនេះមានន័យដូចម្តេចសម្រាប់ JTI?

កំណត់ត្រាក្រុមហ៊ុនរួមបញ្ចូល ទិន្នន័យហិរញ្ញវត្ថុ និងប្រតិបត្តិការនានា ទិន្នន័យព័ត៌មានសម្ងាត់ និងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន កំណត់ត្រាអង្គប្រជុំ ផែនការអាជីវកម្ម ការព្យាករណ៍ និងការវិភាគ។

កំណត់ត្រាហិរញ្ញវត្ថុ និងអាជីវកម្ម មានសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មរបស់ពួកយើង និងទំនាក់ទំនងជាមួយម្ចាស់ភាគហ៊ុន ដៃគូអាជីវកម្ម រដ្ឋាភិបាល និងភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត។

តើនេះមានន័យដូចម្តេចសម្រាប់រូបខ្ញុំ ក្នុងនាមជាបុគ្គលិក?

ខ្ញុំធានាថា កំណត់ត្រាទាំងអស់ត្រូវបានរក្សាទុកជាសម្ងាត់ មានសុវត្ថិភាព និងអាចទាញយកមកវិញ និងស្របទៅតាមច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ ទាំងនៅពេលដែលរក្សាទុក និងពេលដែលត្រូវបំផ្លាញចោល។

ប្រសិនបើខ្ញុំចូលរួមក្នុងការរាយការណ៍ ឬរក្សាទុកកំណត់ត្រាហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុន ខ្ញុំត្រូវអនុលោមតាមគោលការណ៍គណនេយ្យទទួលស្គាល់ជាទូទៅ និងធានាថា កំណត់ត្រាពិតជាត្រឹមត្រូវ មានសុវត្ថិភាព និងត្រូវបានរក្សាទុកត្រឹមត្រូវ។

ប្រសិនបើខ្ញុំបានធ្វើរបាយការណ៍ខុស ឬមិនបានរាយការណ៍ពីអ្វីមួយដែលអាចធ្វើឲ្យមានអោនភាពលើសុចរិតភាពនិងសេចក្តីទុកចិត្ត លើកំណត់ត្រារបស់ក្រុមហ៊ុន ខ្ញុំនឹងរាយការណ៍ពីករណីនេះភ្លាមៗទៅ នាយកប្រតិបត្តិផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ អ្នកគ្រប់គ្រងសាជីវកម្ម ឬប្រធានគ្រប់គ្រងផ្ទាល់របស់ខ្ញុំ។

តើស្ថានភាពបែបណាខ្លះដែលអាចអនុវត្តវិធានក្នុងផ្នែកនេះបាន?

ខាងក្រោមគឺជាឧទាហរណ៍មួយចំនួននៃបញ្ហាទាក់ទងនឹងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ៖

  • ការរាយការណ៍ពីចំណូលដែលមិនបានរកបាន ឬចំណាយដែលមិនបានកើតមានឡើង។
  • ខកខានមិនបានធ្វើបញ្ជីសម្រាប់ចំណាយដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងឆ្នាំរាយការណ៍។

ស្វែងយល់បន្ថែម