ความซื่อตรงทางธุรกิจ ของเรา

การป้องกันอาชญากรรมทางการเงิน

เราไม่ยอมรับอาชญากรรมทางการเงิน และจัดการกับความเสี่ยงเกี่ยวกับอาชญากรรมทางการเงินเสมอ

เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับเจทีไออย่างไร?

อาชญากรรมทางการเงินเป็นภัยต่อสังคมและรัฐบาล และยังสามารถส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจและชื่อเสียงของเจทีไอ

อาชญากรรมทางการเงินรวมไปถึงการฟอกเงิน การหนีภาษี และการอำนวยความสะดวกในการหนีภาษี การฟอกเงินคือกระบวนการเปลี่ยนเงินที่ได้มาโดยผิดกฎหมายให้เป็นเงิน หรือสินทรัพย์ที่ถูกกฎหมาย การหนีภาษีรวมไปถึงการดำเนินการต่างๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษีตามกฎหมาย การอำนวยความสะดวกในการหนีภาษีหมายถึง การให้ความช่วยเหลือแก่หุ้นส่วนทางธุรกิจ หรือบุคคลที่สามในการเลี่ยงภาษี

ความผิดฐานกระทำหรือให้ความสะดวกแก่ผู้อื่นในการกระทำอาชญากรรมทางการเงินนั้น อาจมีบทลงโทษร้ายแรงทั้งต่อเจทีไอและพนักงาน ถึงแม้ว่าเจทีไอหรือพนักงานผู้รับผิดนั้นจะไม่ได้ผลประโยชน์ใดๆ จากการกระทำนั้นเลยก็ตาม ท่านอาจต้องรับผิดทางกฎหมายหากท่านให้ความช่วยเหลือบุคคลใดๆ ในการกระทำความผิดนั้น ไม่ว่าจะมีเจตนาหรือไม่ก็ตาม

เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับเรา ในฐานะที่เป็นพนักงานอย่างไร?

เราต้องไม่ยุ่งเกี่ยว หรืออำนวยความสะดวกแก่การกระทำอาชญากรรมทางการเงินทุกประเภท

นโยบายต่อต้านการฟอกเงิน (‘AML’) ของเจทีไอ กำหนดข้อบังคับในการชำระเงินทางธุรกิจทั้งขาเข้าและขาออก ซึ่งทำให้เรามั่นใจได้ว่าเราไม่ได้อำนวยความสะดวกในการฟอกเงิน

หากเราถูกขอให้กระทำการใดๆ อันนำไปสู่การเลี่ยงภาษีหรือการฟอกเงิน เราต้องปฏิเสธทันทีและรายงานถึงการขอนั้น

เราต้องร้องเรียนหากสงสัยว่าเพื่อนร่วมงานหรือหุ้นส่วนทางธุรกิจอาจเกี่ยวข้องกับ อาชญากรรมทางการเงิน

เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับ หุ้นส่วนทางธุรกิจของเราอย่างไร?

เราคาดหวังให้หุ้นส่วนทางธุรกิจ ซึ่งหมายรวมถึงผู้กระทำการแทนเราด้วยนั้น ปฏิบัติตามจุดยืนของเรา ในเรื่องการต่อต้านการอาชญากรรมทางการเงินของเราอย่างเคร่งครัด หากพบว่าหุ้นส่วนทางธุรกิจของเราเกี่ยวข้องกับ อาชญากรรมทางการเงินประเภทใดก็ตาม เราจะดำเนินการยกเลิกสัญญาในทันที

หากหุ้นส่วนทางธุรกิจผู้ใดถูกขอให้กระทำการใดๆ อันก่อให้เกิดอาชญากรรมทางการเงิน เขาจะต้องรายงานเหตุดังกล่าวไปยัง onebehavior@jti.com

เรื่องดังกล่าวจะใช้กับสถานการณ์ใดบ้าง?

ด้านล่างนี้คือตัวอย่างเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงในการเกิดอาชญากรรมทางการเงิน

  • หุ้นส่วนทางธุรกิจ ได้ขอให้เราเปลี่ยนการชำระเงินไปยังบัญชีธนาคารต่างประเทศที่จดทะเบียนภายใต้ชื่อของบุคคลที่สาม ซึ่งเราไม่คุ้นเคยและสงสัยว่าอาจทำเพื่อเลี่ยงภาษี
  • ลูกค้าขอให้เราระบุประเภทสินค้า/บริการในใบแจ้งหนี้เป็นสินค้า/บริการที่เขามิได้ซื้อ เพื่อลดภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีอื่นๆ ที่เขาต้องจ่าย

ค้นหาเพิ่มเติม