Vår affärsintegritet

Rapportera och registrera företagsdata

Vår verksamhet bygger på sann, rättvis, läglig och korrekt bokföring som utgör stöd för vårt beslutsfattande, skyddar vårt rykte, främjar operativ effektivitet och uppfyller juridiska och lagstadgade skyldigheter.

Vad innebär detta för JTI?

Företagsregistren omfattar finansiell och operativ data, personuppgifter och konfidentiella uppgifter, register över möten, affärsplaner, prognoser och analyser.

Affärsregister och ekonomiska register är väsentliga för vår verksamhet och vår samverkan med aktieägare, affärspartners, myndigheter och andra intressenter.

Vad betyder det för mig som anställd?

Jag ser till att registren hålls konfidentiella, säkra och tillgängliga och respekterar tillämpliga lagar och förordningar när registren hanteras och raderas.

Om jag är inblandad i företagets ekonomiska rapportering eller bokföring följer jag allmänt accepterade redovisningsprinciper och ser till att uppgifterna är korrekta, säkra och korrekt dokumenterade.

Om jag har gjort ett rapporteringsfel eller har underlåtit att rapportera något som skulle kunna underminera integriteten och tillförlitligheten hos företagsregistret, rapporterar jag omedelbart detta till företagets Chief Financial Officer, Corporate Controller eller min chef.

I vilka situationer kan detta gälla?

Här är några exempel på rapporteringsfrågor som rör ekonomin:

  • Rapportering av intäkter som inte har intjänats eller utgifter som inte har uppkommit.
  • Underlåtenhet att ta med kostnader som uppstått under innevarande räkenskapsår.

Ta reda på mer