ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ထုတ္ကုန္မ်ား

ထုတ္ကုန္အရည္အေသြးအား ထိန္းသိမ္းျခင္း

JTI အရည္အေသြးစံႏႈန္းမ်ားသည္ စားသံုးသူ (Consumer )တို႔၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားနွင့္ ကိုက္ညီေသာ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ား အတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကိုယ္တိုင္ ဂုဏ္ယူမိပါသည္။

JTI အတြက္ ဘာကုိဆိုလိုပါသနည္း။

တိက်တင္းက်ပ္ေသာ အေသးစိတ္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့့္ အညီ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ ရင္းျမစ္မ်ားထံမွ အရည္အေသြးမီ ေဆးရြက္ႀကီးႏွင့္ ပစၥည္းမ်ားကို အသံုးျပဳၿပီး ထုတ္ကုန္မ်ားကို ထုတ္လုပ္ပါသည္။

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ဥပေဒေၾကာင္းဆုိင္ရာ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို အျပည့္အ၀လိုက္နာၿပီး ရင္းျမစ္ရွာျခင္း၊ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ သိုေလွာင္ျခင္း ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းႏွင့္ Customer ၀န္ေဆာင္မႈအဆင့္တိုင္းတြင္ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္မႈ ေသခ်ာေစပါသည္။

၀န္ထမ္းတစ္ဦး အေနႏွင့္ဘာကုိဆုိပါသနည္း။

မိမိသည္ အခ်ိန္သို႔ မဟုတ္ အျခားရင္းျမစ္ အကန္႔ အသတ္မည္သို႔ပင္ရွိသည္ျဖစ္ေစ JTI ထုတ္ကုန္ အရည္အေသြး စံႏႈန္းမ်ား ႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို အျမဲတေစလုိက္နာပါသည္။ မိမိႏွင့္ လုပ္ကိုင္ေသာ မည္သည့္ စီးပြားေရး လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားမဆိုထို စံႏႈန္းမ်ားကို လုိက္နာေစပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔စီးပြားေရး မိတ္ဖက္မ်ားအတြက္ ဘာကိုဆုိလို
ပါသနည္း။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း မိတ္ဖက္မ်ားအတြက္ ဘာကိုဆုိလုိပါသနည္း။

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔စီးပြားေရးမိတ္ဖက္မ်ားသည္ တည္ဆဲဥပေဒ မ်ား၊ JTI ကုန္သြင္းသူစံႏႈန္းမ်ား၊ ပစၥည္းအရည္အေသြး စံမွတ္ေက်ာက္မ်ား ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈ သေဘာတူညီ ခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီ လိုက္နာေဆာင္ရြက္မည္ဟု ကၽြႏု္ပ္ တုိ႔ ေမွ်ာ္လင္္ထားပါသည္။ JTI က ေတာင္းဆိုလာ ေသာ အခါ ၎တို႔ ကုန္စည္မ်ား သို႔မဟုတ္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို အစစ္ေဆးခံရန္ လိုအပ္ပါသည္။

မည္သည့္အေျခအေနမွာ က်င့္သံုးႏုိင္သနည္း။

ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိေသာ ထုတ္ကုန္အရည္အေသြး ဆက္စပ္ ျပႆနာမ်ားမွာ -

  • ထုတ္ကုန္ေပၚတြင္အခြန္တံဆိပ္ေခါင္း မပါ ေၾကာင္း ျဖန္႔ခ်ိေရးသမားတစ္ဦးက မိမိကို အသိေပးသည္။
  • ကာတြန္း ကတ္ထူဘူးေပၚတြင္ ႐ိုက္ထားသည့္ တံဆိပ္ႏွင့္ မတူေသာ စီးကရက္တံဆိပ္မ်ား ပါ၀င္ေနသည္။
  • စီးကရက္ဘူးမ်ားမွာ ခ်ိတ္တံဆိပ္မ်ား ကြာၿပီး ေရာက္လာကာ မသမာမႈတစ္ခုခု လုပ္ ထားသည္ဟု သံသယရွိေၾကာင္း ေဖာက္သည္ ၀ယ္ယူအားေပးသူ (Customer) တစ္ဦးက သတင္းပို႔သည္။

ဆက္လက္ေလ့လာရန္