Нашите хора

Равноправно и уважително третиране на хората

Ние приветстваме разнообразието и насърчаваме култура на приобщаване, в която всеки може да бъде себе си на работното място без риск от дискриминация или тормоз.

Какво означава това за JTI?

Непочтителното поведение, дискриминацията и тормозът са в разрез с ценностите на JTI и ние имаме задължение към нас самите и едни към други да предприемем действия, ако нещо не е наред.

Ние не дискриминираме и не толерираме дискриминацията във връзка с пол, възраст, раса, религия, увреждане, сексуална ориентация, семейно положение, етническа принадлежност, национален произход или някаква друга защитена от правото характеристика.

Ние не толериране никакъв физически, устен или писмен тормоз, или сплашване.

Какво означава това за мен като служител?

Аз ценя и уважавам културите, мненията и начините на живот, които се различават от моя собствен. Аз обмислям как моето поведение може да засегне другите. Избягвам обидна, агресивна или сплашваща форма на комуникация. Не отправям неприлични сексуални предложения или нежелани физически жестове към другите.

Ако съм пушач, уважавам правото на непушачите да работят в среда без тютюнев дим.

Ако някой демонстрира непочтително поведение или някаква форма на дискриминация или тормоз спрямо мен, аз се чувствам насърчен да съобщя това на моя пряк ръководител, моя мениджър „Човешки ресурси“ или на член на екипа по Compliance.

Като ръководител, аз приветствам разнообразието и се отнасям към колегите равнопоставено и с уважение. Вземам решения, които са справедливи и обективни. Не толерирам никаква форма на дискриминация или тормоз и незабавно предприемам действия по споделени с мен притеснения.

Какво означава това за нашите бизнес партньори?

Нашите бизнес партньори се очаква да предоставят условия на труд, при които работниците са третирани с уважение и справедливо и които гарантират, че никой работник не се подлага на никаква форма на дискриминация или сплашване.

Някои примери за безчувствено или обидно поведение:

  • Неуместен или обиден хумор, коментари от сексуално естество или непочтителни коментари срещу мъже или жени
  • Изразяване на расистки мнения
  • Унижаване на служител или на група от служители, например чрез изтъкване на грешките им пред други
  • Маргинализиране на отделни лица или групи, например чрез неправилното им изключване от дейности или разговори

Научете повече