Naši lidé

Zajišťování ochrany zdraví a bezpečnosti

Všichni zaměstnanci mají právo být chráněni před pracovními úrazy a nemocemi. Zajišťujeme zdravé a bezpečné pracovní prostředí a podporujeme kulturu, která upřednostňuje zdraví a bezpečnost lidí.

Co to znamená pro společnost JTI?

Společně pracujeme na zlepšování naší kultury bezpečnosti a zajišťování bezpečných pracovních podmínek. Usilujeme o větší povědomí o bezpečnosti a aktivně vyhledáváme informace a pomůcky, které nám pomáhají rozpoznávat nebezpečí, předcházet škodným událostem a chránit zdraví všech zaměstnanců.

Co to znamená pro mne jako zaměstnance?

Dbám na to, abych se účastnil(a) všech relevantních školení v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti a abych znal(a) místní postupy týkající se ochrany zdraví a bezpečnosti.

Přijímám odpovědnost za svou vlastní bezpečnost a za bezpečnost svých kolegů. Je-li po mně požadována obsluha zařízení nebo řízení vozidla Společnosti, jsem povinen či povinna činit tak bezpečně a zodpovědně a mít na paměti potenciální nebezpečí. Nesmím obsluhovat zařízení, řídit ani vykonávat žádnou jinou činnost, která by mně nebo jiným mohla způsobit újmu, jsou-li můj úsudek nebo výkonnost zhoršeny.

Budu hlásit jakékoli nebezpečné podmínky, škodné události, skutečnosti, které měly málem za následek vznik újmy, i nebezpečné chování.

Jako nadřízený jsem povinen aktivně implementovat naši kulturu bezpečnosti práce. Dbám na to, aby měli zaměstnanci požadované schopnosti, znalosti, školení a vybavení potřebné k bezpečné práci. Pokud se dozvím o jakémkoli incidentu nebo nebezpečí, které se týkají ochrany zdraví nebo bezpečnosti, bezodkladně se jimi budu zabývat.

Co to znamená pro naše obchodní partnery?

Od našich obchodních partnerů očekáváme zajištění bezpečných pracovních podmínek a postupů. Jsou povinni zavést adekvátní postupy a systémy pro řízení ochrany zdraví a bezpečnosti.

Na jaké situace se to může vztahovat?

Níže uvádíme vybrané příklady možných nebezpečných nebo riskantních situací:

  • Obávám se, že kolega má v úmyslu řídit nebo obsluhovat strojní zařízení, i když je pod vlivem alkoholu.
  • Můj nadřízený mne požádal o provedení nějakého úkolu, ale já jsem ještě nebyl odpovídajícím způsobem zaškolen, abych tak mohl učinit bezpečně.
  • Všimla jsem si poškozeného elektrického kabelu, který by mohl mně nebo mému kolegovi způsobit zranění.

Zjistit více