ကၽြႏ္ုပ္တို႔ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား

က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းလံုျခံဳေရး

၀န္ထမ္းတိုင္းသည္ လုပ္ငန္းခြင္ ဆက္စပ္ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈမ်ားႏွင့္ နာမက်န္းျဖစ္မႈမ်ားမွ ကာကြယ္ေပးျခင္းခံရရန္ အခြင့္အေရးရွိသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ေဘးကင္း၊ က်န္းမာသည့္ လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခု ပံ့ပိုးေပးထားၿပီး အမ်ားျပည္သူ၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးကို ဦးစားေပးေသာ ယဥ္ေက်းမႈတစ္ရပ္ကို အားေပးလႈံ႔ေဆာ္သည္။

JTI အတြက္ ဘာကို ဆိုလိုပါသနည္း။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေဘးကင္လုံျခံဳေရး အစဥ္အလာအားေကာင္းလာေစရန္ႏွင့္ ေဘးကင္းေသာ လုပ္ငန္းခြင္ကုိ ပံ့ပိုးႏုိင္ရန္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ အတူ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ၾကသည္။ ေဘးကင္းေရး ႏိုးၾကား သတိရွိမႈအား ျမွင့္တင္ေပးၿပီး ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားကို ခြဲျခားသိမွတ္ႏုိင္ရန္၊ ထူးျခားျဖစ္စဥ္မ်ားမွ ကာကြယ္ရန္၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ၀န္ထမ္းအားလံုး၏ က်န္းမာေရးကို ကာကြယ္ရန္ အသိပညာေပးမႈမ်ားႏွင့္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားျပင္ဆင္ထားျခင္းျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကိုယ္ကို အသင့္ျဖစ္ေနေစသည္။

၀န္ထမ္းတစ္ေယာက္အတြက္ ဘာကိုဆိုလိုပါသနည္း။

ကၽြႏ္ုပ္သည္ သက္ဆုိင္ရာ က်န္းမာေရးေဘးကင္းလံုျခံဳေရး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ အကၽြမ္းတ၀င္ရွိၿပီး ျဖစ္သည္။

ကၽြႏု္ပ္သည္ မိမိကိုယ္တုိင္ ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈႏွင့္ မိမိ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈကို တာ၀န္ယူပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္အေနျဖင့္ စက္ယႏၲရား ေမာင္းႏွင္ရန္ သို႔မဟုတ္ ကုမၸဏီပိုင္ ယာဥ္ေမာင္းႏွင္ရန္ လိုအပ္ပါကေဘးကင္းစြာႏွင့္ တာ၀န္ယူမႈရွိစြာ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး အႏၲရာယ္အလားအလာမ်ားကို ဂရုျပဳေဆာင္ရြက္ပါမည္။ ကၽြႏ္ုပ္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ သို႔မဟုတ္ စြမ္းေဆာင္ရည္ အားနည္းခ်ဳိ႕ယြင္းမႈေၾကာင့္ မိမိကိုယ္ကို သို႔မဟုတ္ အျခားသူမ်ားအေပၚ အႏၱရာယ္ ျဖစ္လာေစႏိုင္ေသာ ယႏၲရား ေမာင္းႏွင္မႈ၊ ယာဥ္ေမာင္းႏွင္မႈ သို႔မဟုတ္ အျခား လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ တစ္စံုတစ္ရာျပဳလုပ္မည္ မဟုတ္ပါ။

ေဘးမကင္းသည့္ အေျခအေနမ်ား၊ ထူးျခားျဖစ္စဥ္မ်ား သတိလက္လြတ္ ျဖစ္ႏိုင္ေသာ သို႔မဟုတ္ ေဘးမကင္းသည့္ အျပဳအမူမ်ားကို သတင္းပို႔ပါသည္။

မန္ေနဂ်ာတစ္ဦးအေနျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေဘးကင္းေရး ယဥ္ေက်းမႈအတြက္ ႀကိဳတင္တံု႔ျပန္မႈျဖင့္ ဦးေဆာင္ရန္ တာ၀န္ယူပါသည္။ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ေဘးကင္းစြာ လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေသာ လုပ္ရည္ကိုင္ရည္၊ အသိပညာ ဗဟုသုတ၊ ေလ့က်င့္ သင္ၾကားမႈ၊ ပစၥည္း ကိရိယာမ်ား ရွိၿပီးျဖစ္ေရး ေသခ်ာေစပါသည္။ ေဘး ကင္းမႈဆုိင္ရာ ထူးျခားျဖစ္စဥ္ သို႔မဟုတ္ အႏၲရာယ္ အလားအလာတစ္ရပ္ ကို ဂ႐ုျပဳမိသည္ႏွင့္ ခ်က္ခ်င္း ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း မိတ္ဖက္မ်ားအတြက္ ဘာကိုဆုိလုိပါသနည္း။

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ စီးပြားေရးမိတ္ဖက္မ်ားသည္ေဘး ကင္းေသာအလုပ္ခြင္အေျခအေနမ်ားႏွင့္ က်င့္ထံုးမ်ား အတိုင္း ေသခ်ာစြာေဆာင္ရြက္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ ၎တို႔တြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရးကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္မည့္ မူ၀ါဒႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား လံုေလာက္စြာရွိရန္ လိုအပ္ပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း မိတ္ဖက္မ်ားအတြက္ ဘာကိုဆုိလုိပါသနည္း။

ေဘးအႏၲရာယ္ သို႔မဟုတ္ အႏၲရာယ္ အလားအလာရွိႏိုင္ေသာ အေျခအေန ဥပမာအခ်ိဳ႕-

  • လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္တစ္ဦးသည္ အရက္ေသစာ ေသာက္သံုးၿပီး ယာဥ္ေမာင္းရန္ သို႔မဟုတ္ စက္ေမာင္းရန္ ႀကိဳးစားေနသည့္အေပၚ ပူပန္မိသည္။
  • မန္ေနဂ်ာက မိမိကုိ လုပ္ငန္းတာ၀န္တစ္ခု ေဆာင္ရြက္ရန္ ခိုင္းေစေသာ္လည္း မိမိမွာ ထိုတာ၀န္ကို ေဘးကင္းစြာ လုပ္ေဆာင္ရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ သင္တန္းမ်ိဳး တက္မထားဖူး ေသးပါ။
  • မိမိကုိယ္တုိင္ သို႔မဟုတ္ မိမိ၏ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားကို ထိခိုက္ေစႏုိင္သည့္ ပ်က္စီးေနေသာ ဓာတ္ႀကိဳးတစ္ေခ်ာင္းကို သတိျပဳမိသည္။

ဆက္လက္ေလ့လာရန္