လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏အခန္းက႑

ႏုိင္ငံေရးအရၾကားေနမႈကို ထိန္းသိမ္းျခင္း

ႏုိ္င္ငံေရးအရ ၾကားေနျခင္းသည္သာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ အေကာင္းဆံုးအက်ဳိးစီးပြားျဖစ္သည္။

JTI အတြက္ ဘာကို ဆိုလိုပါသနည္း။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ JTI အေပၚ မ်က္ႏွာသာေပးသည့္ ရလဒ္မ်ဳိးထြက္ေပၚလာေစရန္ အစိုးရေအဂ်င္စီမ်ား၊ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား အေပၚ မေလ်ာ္ၾသဇာလႊမ္းမိုးေစျခင္း သို႔မဟုတ္ လႊမ္းမိုးရန္ႀကိဳးစားျခင္းမ်ဳိး မျပဳလုပ္ပါ။

ႏုိင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ တက္ႂကြစြာ ပါ၀င္ပတ္သက္ခြင့္ကို ေလးစားေသာ္လည္း ၊ ဤေနရာတြင္ ၎တို႔၏ ပတ္သက္မႈသည္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာသာျဖစ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး JTI ႏွင့္ မသက္ဆုိင္ေစရ။

၀န္ထမ္းတစ္ေယာက္အတြက္ ဘာကိုဆိုလိုပါသနည္း။

ကၽြႏ္ုပ္၏ ႏုိင္ငံေရးသင္းပင္းဖြဲ႕မႈ သည္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာသာျဖစ္ၿပီး JTI မွ ကၽြႏ္ုပ္၏ အလုပ္ႏွင့္ မသက္ဆုိင္ပါ။ JTI ၏ ရင္းျမစ္မ်ား၊ အီးေမးလ္လိပ္စာ ႏွင့္ အျခား ကုမၸဏီႏွင့္ ဆုိင္ေသာ ရည္ညႊန္းခ်က္မ်ားကို မသံုးဘဲ ကၽြႏု္ပ္ကိုယ္ပိုင္အခ်ိန္တြင္သာ ႏုိင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္သည္ ႏုိင္ငံေရးမဲဆြယ္ပဲြမ်ား လႈံ႔ေဆာ္ရန္ အလုပ္ခြင္ကို အသံုးမျပဳသလို လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား ကို ႏုိင္ငံေရး၀ါဒေရးရာဆြယ္တရားေဟာျခင္း၊ ကၽြႏ္ုပ္၏ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈအတြက္ ဘ႑ာေရးအရ ထည့္၀င္ရန္ အလွဴခံျခင္းမ်ဳိးလည္း မျပဳလုပ္ပါ။
ေရြးေကာက္ခံရာထူး ေနရာတစ္ခုအတြက္ ၀င္ၿပိဳင္လိုပါက မိမိ၏ မန္ေနဂ်ာကိုသာမက ေဒသဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္ နယ္ေျမဆိုင္ရာ
ဥပေဒ အတုိင္ပင္ခံကိုပါ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားပါသည္။

ဘယ္လိုအေျခအေနမ်ဳိးမွာ က်င့္သံုးႏုိင္သနည္း။

ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္သည့္ ကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဥပမာအခ်ဳိ႕မွာ -

  • မိမိသည္ JTI ဥပစာ အတြင္း လႊတ္ေတာ္အမတ္ေလာင္း တစ္ဦး ဦးေဆာင္ေသာ ခ်ီတက္ စုေ၀းပြဲ တစ္ရပ္ လက္ခံက်င္းပလိုသည္။
  • ကၽြႏ္ုပ္သည္ အလုပ္ခ်ိန္ျပင္ပတြင္ ျပည္တြင္း ႏိုင္ငံေရး၌ တက္ႂကြစြာ ပါ၀င္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေဒသေကာင္စီ၀င္ တစ္ေနရာအတြက္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္လိုသည္။
  • လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္တစ္ဦးသည္ ႏိုင္ငံေရးခ်ီတက္စုေ၀းပြဲတစ္ခုတြင္ ပါ၀င္ရန္ JTI တံဆိပ္တပ္ထားေသာ ယာဥ္ကို အသံုးျပဳသည္။

ဆက္လက္ေလ့လာရန္